Treball final de Màster

En combinació amb les pràctiques professionals, el Treball Final de Màster es desenvolupa al final del segon quadrimestre (6 crèdits ECTS obligatoris). En el seu conjunt, les pràctiques i el Treball Final de Màster són una aplicació real amb qualitat de treball professional, desenvolupada en empreses o institucions, que aporta una primera experiència professional i la prova final de la formació adquirida.

El Treball Final de Màster consisteix en l’elaboració de la memòria acadèmica i tècnica i la presentació dels resultats aconseguits al llarg del període de pràctiques professionals. La seva elaboració és imprescindible per a l’avaluació final del Màster. El Treball Final de Màster s’exposa públicament davant d’una comissió d’avaluació, després del lliurament de la memòria acadèmica i tècnica.

Al llarg de les 16 edicions completament finalitzades, s’han completat i exposat públciament 228 Treballs Finals de Màster, les presentacions dels quals es poden consultar en la llista següent agrupats per edicions.