Pràctiques professionals

Finalitat

Les pràctiques en empresa tenen un paper fonamental com a experiència formativa, primer contacte amb el món professional, i element indispensable d’avaluació final del màster. Conformen la part aplicada del Treball Final de Màster, que es completarà amb la fase de redacció de la memòria i presentació de resultats. Les pràctiques tenen la finalitat d’assolir l’objectiu plantejat per l’entitat col·laboradora, consistent en un cas real d’aplicació de les tecnologies de la informació geoespacial en funció de l’especialitat cursada.

Caràcter i durada

Les pràctiques en empresa són curriculars, obligatòries, amb una duració de 150 hores (6 crèdits ECTS, tutories incloses), a realitzar en organitzacions externes (empreses, administracions públiques o centres universitaris o de recerca, mitjançant convenis específics amb la UAB), d’aproximadament dos mesos de durada amb dedicació de mitja jornada.

La coodinació del Màster en Geoinformació cerca les entitats col·laboradores on realitzar les pràctiques professionals i acorda amb aquestes els projectes, d’interès per a l’entitat, a oferir com a tema de Treball Final de Màster. El programa está obert també a les iniciatives dels alumnes que vulguin proposar ells mateixos l’entitat on realitzar les pràctiques. En aquests casos cal comunicar-ho al més aviat possible a l’equip de coordinació del Màster per tal de poder articular-ho amb els projectes/entitats proposats per la coordinació del Màster i per a formalitzar el conveni de col·laboració corresponent.

Temàtica i objectius

Els temes a desenvolupar en les pràctiques en empresa són proposats per les entitats col·laboradores que donen suport al programa, i es fixen de comú acord amb la Coordinació del Màster. En general, les pràctiques consistiran en un cas real d’aplicació de les tecnologies de la informació geogràfica, amb la diferenciació de dos tipologies de projectes en funció de l’especialitat cursada. Per exemple, en el cas de l’Especialitat A – Desenvolupament de Geoaplicacions: l’anàlisi, disseny i programació d’una aplicació de SIG; el disseny i implementació d’una base de dades espacial; o el desenvolupament i implementació dels procediments d’una metodologia d’anàlisi. En el cas de l’Especialitat B – Gestió de la Geoinformació per a Smart Cities, l’exemple podria ser la definició i el pla d’implantació d’un projecte de geoserveis en l’entorn d’una smart city.

En tots els casos es tracta de projectes amb un objectiu definit i dimensionat, assolible en el període d’execució de l’estada, i en cap cas son un conjunt de pràctiques inarticulades.

Seguiment

Per a l’orientació, seguiment i direcció metodològica de les pràctiques cada alumne compta amb un tutor entre el professorat del Màster, així com amb un responsable per part de l’empresa o institució col·laboradora.

Entitats col·laboradores

Al llarg de les 18 edicions prèvies, han estat més de 100 les entitats (administració local, comarcal, provincial i autonòmica, empreses, centres universitaris i de recerca) que han col·laborat amb l’acollida d’una estada de pràctiques professionals com a part del Treball Final de Màster. Aquestes entitats han estat: