Elaboració d’un pla territorial: Formentera (2012-2013)


Si penses que el disseny de les ciutats condiciona la vida quotidiana, la mobilitat, la gentrificació o el turisme, aquest és el teu màster

DOCUMENTS

 • En aquest primer document es presenta la PROPOSTA D’ESTRUCTURACIÓ DELS ENSENYAMENTS TRONCALS que ha de conduir a l’elaboració d’un Pla Territorial aplicat a l’illa de Formentera, per al primer semestre del curs 2012-2013. Inclou un primer apartat d’antecedents i objectius, un segon que especifica el contingut dels ensenyaments troncals, al tercer s’expliciten el material de treball i altres aspectes logístics i finalment, una taula a mode de resum amb indicació de les matèries implicades, professors responsables i temes a tractar. Les matèries són 4: Temes avançats, Planejament territorial, Ciutat i espais metropolitans i SIG, planejament i paisatge. Disposeu d’informació més detallada en aquest enllaç (darrera data d’actualització: 03/10/2012).
 • En aquest segon document es presenta l’anomenat QUADERN DE LA TRONCAL que inclou informació detallada del calendari de les sessions a dur a terme, continguts i programes dels quatre mòduls implicats (Temes avançats, Planejament territorial, Ciutat i espais metropolitans i SIG, planejament i paisatge), a més de l’especificació de les conferències previstes (5), la sortida de camp a Formentera i els mecanismes i percentatges d’avaluació. No us perdeu tampoc l’àmplia bibliografia de consulta que conté així com també els enllaços web. Disposeu d’informació més detallada en aquest enllaç (darrera data d’actualització: 10/10/2012).
 • En aquest tercer document es presenta l’ESTRUCTURA PER A L’ELABORACIÓ D’UN PLA TERRITORIAL DE L’ILLA DE FORMENTERA que hauran de treballar els estudiants del màster (dividits en 8 grups) i que inclou els següents apartats: marc general, memòria (marc físic i els espais oberts, recursos i serveis, paisatges, dinàmiques territorials i escenaris), oportunitats i amenaces, febleses i fortaleses, criteris i propostes. Disposeu d’informació més detallada en aquest enllaç (darrera data d’actualització: 16/10/2012).
 • En aquest quart document es presenta una PROPOSTA DE CALENDARI DE REQUERIMENTS necessaris per a l’elaboració del Pla Territorial de l’illa de Formentera, després d’haver-hi fet el treball de camp. Disposeu d’informació més detallada en aquest enllaç (darrera data d’actualització: 30/10/2012).
 • En aquest cinquè document es presenta un llistat de VUIT PROPOSTES PER A LA GESTIÓ DEL TERRITORI DE FORMENTERA, segons àmbits d’actuació específics: accessibilitat exterior, mobilitat interna, paisatge, gestió del sòl agrícola i forestal, habitatge, aigua i energia, turisme i gestió de la urbanització dispersa. Disposeu d’informació més detallada en aquest enllaç (darrera data d’actualització: 01/11/2012).
 • En aquest sisè document es presenten les INSTRUCCIONS I EL CALENDARI PER A LA FASE FINAL DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE, que inclou la redacció i compleció de la memòria així com també d’una DAFO-resum, l’elaboració dels criteris de planejament i un quadre de propostes d’ordenació i gestió del territori. Disposeu d’informació més detallada en aquest enllaç (darrera data d’actualització: 14/12/2012).
 • En aquests setè i vuitè documents es presenten les VUIT PROPOSTES PER A LA GESTIÓ DEL TERRITORI A L’ILLA DE FORMENTERA (per àmbits temàtics), amb l’especificació dels temes a tractar a cadascun i dels tutors assignats (enllaç 1). Per altra banda, també s’inclou un document a mode de detall de les fases de treball contemplades així com també el calendari previst de les presentacions de les propostes i el desglossament del calendari de les sessions de tallers del gener (enllaç 2) (darrera data d’actualització: 09/01/2013).
 • Aquest novè document conté un extens resum dels resultats del projecte docent BASES PER A UNA GESTIÓ DEL TERRITORI EN FORMENTERA. VUIT PROPOSTES I QUARANTA PROJECTES, les característiques del qual han estat: la integració, transversalitat, contextualització, mètode, treball de camp, treball de grup, definició de l’estructura, sistema de redacció, caràcter del document i propostes i projectes. Disposeu d’informació més detallada en aquest enllaç. També podeu consultar aquesta entrada al bloc del professor Oriol Nel·lo on també en parla (darrera data d’actualització: 01/02/2013).
 • En aquest desè document s’inclou, a mode de resum, la presentació de la SESSIÓ DE CLOENDA DELS PROJECTES PER A LA GESTIÓ DE FORMENTERA, des dels seus inicis fins l’exposició pública dels treballs per part dels estudiants distribuïts en 8 grups, la qual va tenir lloc el dimecres 30 de gener del 2013. Disposeu d’informació més detallada en aquest enllaç (darrera data d’actualització: 31/01/2013).
 • Aquest altre document (l’onzè) inclou el QÜESTIONARI D’AVALUACIÓ DEL PROJECTE DE FORMENTERA per part dels estudiants i que es va comentar a l’aula entre tots plegats en una sessió de valoració de com ha anat l’esmentat projecte. Inclou 14 ítems amb indicació de tres aspectes considerats positius i tres més que necessitarien millorar. Disposeu d’informació més detallada en aquest enllaç (darrera data d’actualització: 06/02/2013).
 • Aquest darrer document correspon a la versió final del TREBALL DE LA TRONCAL publicada al Dipòsit Digital de Documents (DDD) de la UAB. Disposeu d’informació més detallada en aquest enllaç (darrera data d’actualització: 19/06/2014).

 

FOTOGRAFIES

Els següents enllaços corresponen a àlbums de fotografies preses per estudiants i personal docent del màster en la seva estada a l’illa de Formentera durant els dies 16 a 19 d’octubre, com a treball de camp per a la realització posterior dels mòduls que componen els ensenyaments troncals del màster.