Procés d’admissió


Si penses que el disseny de les ciutats condiciona la vida quotidiana, la mobilitat, la gentrificació o el turisme, aquest és el teu màster
1. Sol·licitud d'admissió
2. Entrevista

15 dies després de la sol·licitud d’admissió per a conèixer els interessos de l’alumne i orientar l’elecció de l’especialitat. Per als alumnes que no puguin desplaçar-se, es resoldrà on-line.

3. Admissió

Mensualment
Selecció: expedient (60%), experiència (30%) i entrevista (10%)

4. Reserva de plaça

Un cop comunicada l’admissió. L’import de la reserva de plaça (500 €) es descompta de l’import de la matrícula.

5. Matrícula

Sol·licitant cita prèvia a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres, a partir de…, www.uab.cat/lletres

6. Inici del curs

25 de setembre de 2023
Facultat de Filosofia i Lletres. Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra)