Metodologia de treball


Si penses que el disseny de les ciutats condiciona la vida quotidiana, la mobilitat, la gentrificació o el turisme, aquest és el teu màster
MÒDULS OBLIGATORIS
Ciutat i Espais Metropolitans – 6 crèdits (1r semestre)
L’assignatura té per objectiu explorar conceptes que permetin entendre la ciutat i l’espai públic actual, i obtenir elements que ajudin a pensar sobre el desenvolupament futur, i les possibles mesures i alternatives per eliminar problemàtiques socials i ambientals que presenten la ciutat contemporània. Es tracta de treballar a nivell teòric i conceptual termes clau que ajudin a pensar la ciutat i l’espai públic incorporant una mirada social i política crítica. Els principals temes que es tracten són la dualitat global-local, ciutat i espai-metropolità; espai públic; desigualtat; diversitat social i cultural, així com la conformació d’impugnacions i alternatives al model de creixement de la ciutat neolliberal -el dreta a la ciutat, a ciutat inclusiva i la justícia- entre altres.
Planejament Territorial i urbà – 9 crèdits (1r semestre)
Davant de les potencialitats i les problemàtiques que se’n deriven de les transformacions territorials contemporànies, pren importànci creixent la capacitat dels poders públics d’ordenar el territori en benefici de la col·lectivitat. Per això resulta necessari dotar-se de diagnosi, instruments i normatives capaços d’orientar, potenciar i, quan procedeixi, corregir, les dinàmiques territorials en curs. Aquest és el camp de l’ordenació del territori com una tècnica professional, com una actuació administrativa i com un designi polític.
Temes Avançats en Estudis Territorials i de la Població – 9 crèdits (1r semestre)

L’assignatura reflexiona al voltant de les aportacions teòriques i metodològiques més útils i innovadores per analitzar les interrelacions entre les diverses especialitats de la Geografia i l’Ordenació del Territori, amb especial èmfasi en la dimensió social i a la planificació urbana. El mòdul s’estructura a partir de cinc temes: la població, l’habitatge, la mobilitat i l’accessibilitat, la regeneració urbana i la diversitat social i ètnica. Una especial incidència es farà en els processos de polarització, segregació i vulnerabilitat social, que són els aspectes clau que estructuren el treball troncal del curs. Es treballaran els principals conceptes i propostes teòriques, i s’expondràn les propostes que volen incidir a la resolució de diferents problemes socials a les urbs contemporànies amb la finalitat de millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

Metodologia – 9 crèdits (2n semestre)

En aquesta assignatura es tracten continguts avançats de l’instrumental metodològic normalment emprat en l’estadística i en mètodes de recerca qualitatius. L’assignatura s’orienta cap al treball efectiu i pràctic i subratlla l’enfocament social i territorial. A més dels continguts esmentats, aquest mòdul té un apartat en el qual es treballa la metodologia amb la qual s’elaboraran els Treballs Finals de Màster. L’assignatura es divideix en dos apartats:

  • Metodologia quantitativa, on s’abordaran diferents tècniques i metodologies d’anàlisi numèrica i espacial per a abordar l’anàlisi dels espais urbans, especialment la segregació residencial i les desigualtats socioeconòmiques. Les sessions pràctiques tractaran l’anàlisi de dades espacials (AEDE) amb el programa GeoDA i l’ús i interpretació dels indicadors Global i Local Habiten.
  • Metodologia qualitativa, on es tractarà l’ús de metodologies mixtes i metodologies participatives, les qüestions de caràcter ètic que implica la utilització de mètodes qualitatius, i els principals instruments metodològics aplicats als estudis d’ordenació i planificació territorial i urbana. Finalment es treballarà el procés d’anàlisi de la informació qualitativa a partir de programes de programari qualitatiu (CAQDAS), específicament Atles.tu.
Treball de Fi de Màster – 9 crèdits (2n semestre)
En aquest mòdul l’estudiant realitzarà una investigació individual sota la supervisió d’un tutor sobre una temàtica relacionada amb els continguts del màster, prèviament acordada; haurà de demostrar la seva capacitat de plantejar uns objectius d’investigació, aplicar les metodologies adequades i obtenir resultats d’aprenentatge que responguin als objectius plantejats, així com d’exposar i defensar el treball realitzat davant un tribunal.
MÒDULS OPTATIUS

(cal cursar 12 crèdits optatius)

Mobilitat, Transport i Territori – 6 crèdits (1r semestre)

Aquest mòdul tracta d’explicar la mobilitat dins del nou paradigma de la sostenibilitat. Reinterpretant els conceptes de desplaçament i mitjà de transport en un entorn urbà o metropolità. La mobilitat és un aspecte més de la ciutat pel que s’ha d’interpretar en el territori urbà per poder entendre que és la mobilitat sostenible. Pel desenvolupament d’aquest temes utilitzem lectures d’articles acadèmics actuals i també el llibre de Jane Jacobs, Mort i vida en les grans ciutats. Durant el curs, i classe rere classe, cadascun dels capítols del llibre són comentats pel grup d’alumnes, com una part introductòria de cada un dels temes desenvolupats. La mobilitat s’analitza des de la perspectiva ambiental i des de la perspectiva territorial.

SIG, Planejament i Paisatge – 6 crèdits (1r semestre)
La necessitat de l’ús dels SIG com a eina a les tasques de planejament urbà i l’anàlisi del territori és indiscutible. La seva capacitat d’interrelacionar amb facilitat el component espacial i el temàtic, el converteixen en una eina imprescindible per a totes aquelles tasques de planificació que tenen per objectiu establir un principi de racionalitat i equilibri territorial. Per tant, és una eina d’anàlisi transversal a la resta de mòdul d’aquest màster, que al mateix temps permet incorporar amb facilitat la dinàmica territorial a l’anàlisi a partir de la comparació de diferents moments. Aquest model està pensat perquè l’alumnat sigui capaç de, per una banda, familiaritzar-se amb els conceptes que permeten entendre els fonaments dels SIG per a l’anàlisi urbà i els usos del sòl, i per altra banda, arribar les habilitats instrumentals necessàries per saber utilitzar els SIG amb les tasques de planificació territorial.
Turisme – 6 crèdits (2n semestre)

L’assignatura s’orienta a entendre el turisme com una activitat que repercuteix en els territoris i en les societats on s’implanta i comprendre la rellevància del turisme a nivell local, nacional i internacional. El mòdul es centra en els casos de Barcelona, i Europa dins del context mundial. S’ofereixen unes eines bàsiques tant a nivell teòric com empíric per comprendre el dinamisme del fenomen turístic des d’una perspectiva social, cultural, mediambiental i territorial i planificar les activitats turístiques. Les sessions es plantegen a partir de les exposicions del professor i els conferenciants convidats, el treball i l’exposició dels estudiants i el debat sobre casos pràctics.

Gestió de l’aigua – 6 crèdits (2n semestre)

L’assignatura presenta els debats actuals sobre la gestió dels recursos hídrics i energètics, destacant la dimensió territorial. Es recopilen casos d’estudi a diferents àrees del món sobre aquests temes, però amb especial atenció a l’àmbit mediterrani. El curs prestarà especial atenció en contrastar models de gestió convencionals basats en tecnologies centralitzades, enfocaments experts i gestió “top-down”, amb altres recursos alternatius, tecnologies descentralitzades i processos participatius oberts als sectors més grans de la societat. Ambdós models es comparen en termes de governança, i un altre element molt important del curs serà l’anàlisi dels conflictes territorials que es generen en l’aplicació d’aquests models de gestió. S’espera que els estudiants adquireixin un coneixement bàsic i ampli sobre aigua i energia alternatives i sobre els seus diferents marcs de govern.

Desenvolupament local i del territori – 6 crèdits (2n semestre)

Aprofundeix en el coneixement de les dinàmiques de desenvolupament econòmic urbà i regional i la seva vinculació amb la ordenació del territori. La reestructuració actual de les economies locals i regionals dins del marc de la crisi, el canvi tecnològic accelerat, la internacionalització econòmica, així com els conflictes entre els interessos econòmics, socials i ecològics.

Pràctiques professionals – 6 crèdits (2n semestre)

L’objectiu d’aquesta assignatura és que l’estudiant faci una estada individual sota la supervisió d’un tutor/a en una empresa del sector privat o entitat o organisme de titularitat pública, en què haurà de fer-se càrrec de les tasques que se li encomanin i que, previ acord amb el coordinador de l’assignatura, tindran relació amb alguna de les temàtiques relacionades amb els continguts del màster. L’elecció del centre de pràctiques assignat es farà tenint en compte els interessos manifestats per l’estudiant així com també les necessitats del lloc i les possibilitats reals d’acord amb els convenis firmats amb el Departament de Geografia.