Conceptes

Vulnerabilitat 

hdr

“La vulnerabilitat urbana es troba enmig de la tensió entre processos d’exclusió i inclusió, i deriva especialment d’una combinació entre l’exclusió social i laboral i l’exclusió residencial. La combinació d’ambdós aspectes, sovint, té com a resultat un procés de segregació espacial i de concentració en barris fortament desafavorits urbanística i socialment (…). El concepte de vulnerabilitat fa referència a dos qüestions: per una part, a l’augment de les amenaces i els riscos que afecten a les persones/societats/grups/estats. Per altra banda, al debilitament dels mecanismes per aforntar els riscos mencionats. Aixímateix, la vulnerabilitat en un territori combina factorsobjectius i subjectius: per una banda, està constituïda per condicions objectives de desafavoriment social i de desaventatges estructurals de la població, de l’altre es refereix també a la percepció que els ciutadans tenen del territori en el que viuen i de les seves condicions socials” (García Almirall, P (dir.) (2017), Estudi i detecció a la ciutat de Barcelona d’àmbits de vulnerabilitat residencial) 

A la Regió Metropolitana de Barcelona s’han elaborat recentment diversos estudis que tenen com objectiu estudiar els processos de segregació i polarització social, i delimitar els barris on es concentra el major risc de vulnerabilitat i pobresa.

García Almirall, P (dir.) (2017), Estudi i detecció a la ciutat de Barcelona d’àmbits de vulnerabilitat residencial, Ajuntament de Barcelona i Universitat Politècnica de Catalunya.

 urbanes d’atenció especial.Barcelona: Àrea Metropolitana de Barcelona

Ruiz i Almar, Ernest. “Zones vermelles. Desigualtat social i espais en crisi a Barcelona i la seva àrea metropolitana”. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1 de enero de 2018, vol. XXII, nº 581.

Pla de Barris (Barcelona)

El pla de Barris de Barcelona es un pla de xoc que té com a objectius assegurar l’accés als serveis, el dret a l’espai públic i el dret a unes condicions de vida dignes que permetin reduir les desigualtats de 150 milions d’euros que tenen com a objectius assegurar l’accés als serveis, el dret a l’espai públic i el dret a unes condicions de vida dignes que permetis reduir les desigualtats entre els barris i tenir una ciutat més cohesionada. A partir d’un diagnòstic d’una sèrie d’indicadors sobre renda, nivell de formació, atur, estat del parc d’habitatge s’han seleccionat que són objecte d’un programam amb accions transversals en educació, activitat econòmica, habitatge, urbanisme i drets socials i culturals que s’implementes en col.laboració amb els veïns i veïnes.