Foto_tesi Teresa Habimana

Lectura de la tesi doctoral “Narratives de dones afrodescendents a Catalunya: Un estudi sobre la mixticitat i les configuracions identitàries des d’una perspectiva interseccional” de Teresa Hanimana

El 27 de gener de 2023, la Teresa Habimana Jordana va presentar a la UAB la tesi doctoral “Narratives de dones afrodescendents a Catalunya: Un estudi sobre la mixticitat i les configuracions identitàries des d’una perspectiva interseccional”. Programa de Doctorat en Antropologia, Departament d’Antropologia, Universitat Autònoma de Barcelona. Tesi dirigida per Dan Rodríguez i Anna Ortiz Guitart.

Aquesta recerca doctoral recull les històries de vida de set dones afrodescendents, filles de parella mixta i residents a Catalunya. A través dels set estudis de cas recollits i analitzats mitjançant el mètode biogràfic, aquesta recerca explora els processos de mixticitat afrodescendent i la seva repercussió en el projecte identitari i socialitzador. S’han analitzat concretament les experiències d’auto-percepció i auto-identificació, de sentit de pertinença, d’estigmatització i discriminació, així com les estratègies per contrarestar-ne els efectes limitadors utilitzant una perspectiva interseccional que ha posat l’accent en els factors de gènere i etnicitat / racialització, en relació amb els espais i els vincles relacionals. Des d’una proposta metodològica de tall biogràfic-narratiu que utilitza el paradigma de la auto-etnografia i la perspectiva del feminisme dialògic, aquesta recerca col·loca al centre les narratives experienciades tot assignant-los valor epistemològic. D’aquesta manera es posa de manifest la viabilitat de generar recerques de tall altament qualitatiu que posen en valor l’experiència subjectiva i l’habiliten com a font de coneixement. A través d’una anàlisi exhaustiva de les narratives construïdes per les set participants, s’han identificat alguns patrons comuns així com itineraris singulars que guien els resultats d’aquesta recerca. Els principals resultats de la investigació assenyalen que la mixticitat travessada per processos de racialització constituïts per marcadors de visibilitat associats a l’estigma de la negritud no dilueix la percepció de diferència. Ans al contrari, ja que s’ha fet palesa la correlació entre la percepció inferioritzant d’aquests marcadors i la dificultat per a configurar identitats i identificacions positives entorn a la mixticitat afrodescendent. Per a contrarestar els efectes limitadors de les experiències d’estigmatització i discriminació s’han identificat estratègies que les participants adopten des de posicionaments passius i/o actius envers l’antiracisme i que permeten posar de relleu les dinàmiques d’agència, essent un dels resultats la resignificació que converteix l’estigma en emblema identitari. Aquesta resignificació de la pròpia condició de mixticitat afrodescendent permet no només desenvolupar identitats i identificacions positives entorn a la racialització, sinó també contrarestar simbòlicament i materialment els efectes limitadors de l’estigma i l’exclusió. D’altra banda, s’ha trobat que els vincles que les participants mantenen amb el seu entorn condicionen molt l’experiència entorn a la identitat i la discriminació. Concretament, s’ha identificat una correlació directament proporcional entre la proximitat, intimitat i confiança (confort) dels espais i vincles relacionals i una disminució de l’alterització o percepció d’hostilitat i de rebuig envers els marcadors de visibilitats associats a l’estigma.