Projectes de recerca

“Procesos de re-ruralización y re-feminización en el medio rural. Análisis desde la geografía del género”

Aquest projecte pretén analitzar els processos de re-ruralització i de re-feminització en el medi rural actual des de la perspectiva de gènere i interseccional. És a dir, processos inversos a la despoblació rural, en concret l’arribada de persones adultes joves amb formació universitària i amb iniciatives professionals pròpies. Es tracta de conèixer iniciatives d’emprenedoria des de baix, en diferents sectors liderades per actors molt formats que poden il·lustrar respostes locals de revitalització rural. Així mateix, es treballa l’experiència quotidiana de les persones joves que viuen actualment al medi rural i com perceben el seu futur en aquest territori. Aquesta investigació posa el focus en algunes dinàmiques del medi rural poc conegudes, però molt rellevants per comprendre la situació actual i futura del medi rural.

Data d’inici: 1/06/2020
Data de finalització: 31/05/2024
Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. PID2019-105773RB-100
Investigadora responsable: Mireia Baylina Ferré
Membres del grup que hi participen: Margot Mecca , Maria Rodó de Zarate, Maria Dolors Garcia Ramon, Anna Ortiz Guitart, Maria Prats Ferret, Amanda Braga de Melo Fadigas, Maria Josefa Mosteiro Garcia, Isabel Salamaña Serra i Laura Soler Rodriguez.

“Child poverty and neighbourhood opportunity structures: managing on low income in Barcelona”

Aquest projecte pretén avaluar com les llars de baixos ingressos amb fills de Barcelona gestionen els recursos de què disposen (inclosos ingressos, però també xarxes, serveis públics i privats) per fer front a les situacions de vulnerabilitat.

Data d’inici: 22/12/2022
Data de finalització: 23/06/2024
Entitat finançadora: Ajuntament de Barcelona. 22S509414-001
Investigadora responsable: Alba Lanau (Centre d’Estudis Demogràfics, UAB)
Membres del grup que hi participen: Anna Ortiz Guitart

“Fostering Queer Feminist Intersectional Resistances against Transnational Anti-Gender Politics (RESIST)”

RESIST aborda les polítiques “antigènere” que posen en perill la igualtat, la diversitat de gènere i sexual, i la legitimitat del coneixement crític a l’Europa contemporània. El que és crucial pel projecte és conèixer les pràctiques feministes i queer de resistència contra les polítiques “antigènere”, com funcionen i es teoritzen en col·lectius i organitzacions autònomes de base en els nostres casos de 8 països: Irlanda, Espanya, Bielorússia, França, Suïssa, Polònia, Alemanya, Grècia i en un cas transnacional de persones que viuen a l’exili a causa de la política “antigènere”.

Data d’inici: 01/10/2022
Data de finalització: 30/09/2026
Entitat finançadora: European Comission HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-03
Investigadora responsable: Maria Rodó-Zárate (UPF)
Membres del grup que hi participen: Maria Rodó-Zárate

“Mapping intersectionality: a conceptual and methodological model for the study of inequalities and discriminations (INTERMAPS)”

INTERMAPS vol contribuir a entendre com es (re)produeixen les desigualtats estructurals i com afecten de manera diferent la vida quotidiana de les persones, construint ponts entre les teories feministes i postcolonials, les geografies crítiques i les ciències polítiques i socials.

Data d’inici: 01/09/2022
Data de finalització: 31/08/2027
Entitat finançadora: European Research Council (ERC) Starting Grant 2021. 101039447
Investigadora responsable: Maria Rodó-Zárate (UPF)
Membres del grup que hi participen: Maria Rodó-Zárate

“Social Isolation and Loneliness among the Urban Elderly: Analysis and Policy Recommendations for the City of Barcelona (GRANBCN)”

GRANBCN vol analitzar l’impacte de l’envelliment, el canvi urbà i la seva interacció als diferents barris de la ciutat. També se centra en examinar els processos d’intervenció social per donar suport emocional a la gent gran que se sent sola.

Data d’inici: 10/12/2021
Data de finalització: 10/06/2023
Entitat finançadora: Pla Barcelona Ciència 2021, subvencions extraordinàries per a la recerca i la innovació en col·laboració amb la Fundació “la Caixa”. 21S09290- 001
Investigadora responsable: Pilar Zueras Castillo (Centre d’Estudis Demogràfics, UAB)
Membres del grup que hi participen: Anna Ortiz Guitart

“Geographies of sexualities and the right to the city: an emotional and intersectional for the case of LGTBI community (SEXITY)”

Aquest projecte té com a objectiu desenvolupar noves conceptualitzacions i metodologies per recollir, analitzar i visualitzar les desigualtats que poden contribuir a una millor comprensió de la dinàmica de poder i a ciutats més inclusives i igualitàries. L’enfocament en el col·lectiu LGTBI (Lesbian, Gay, Trans, Bisexual i Intersex), considerant la seva diversitat en termes d’origen, identitat religiosa, ètnia, classe social, discapacitat o edat, no només pot donar compte de les discriminacions basades en les orientacions sexuals i la identitat de gènere, sinó també permetre una conceptualització interseccional d’aquestes.

Data d’inici: 1/09/2021
Data de finalització: 01/08/2024
Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. PID2020-118661RA-I00
Investigadora responsable: Maria Rodó-Zárate (UPF)
Membres del grup que hi participen: Maria Rodó-Zárate

“Parejas mixtas entre población gitana y no-gitana: una aproximación teórica con prospección etnográfica en el Área Metropolitana de Barcelona”

(*)

Data d’inici: 19/11/2020
Data de finalització: 30/04/2022
Entitat finançadora: Cátedra de Cultura Gitana de la Universidad de Alicante, BOUA. CATEDRA_CULTURA_GITANA_2020
Investigadora responsable: Dan Rodríguez García (UAB)
Membres del grup que hi participen: Anna Ortiz Guitart

“Dinámicas de mixticidad en población gitana de Cataluña: relaciones interétnicas, aculturación y procesos de inclusión y exclusión social (GITMIX)”

(*) L’objectiu general d’aquests dos projectes és analitzar les dinàmiques de mixticitat (unions inter-ètniques i els seus descendents) de població gitana a Catalunya, en relació amb l’atenció a la diversitat i als processos d’interculturalitat, entesa com el procés interactiu de convivència en la diversitat, amb participació plena i interacció social entre tots els seus membres més enllà del simple reconeixement, i que porta a la formació d’una societat plural i cohesionada. Partint de la base de què les cultures no son estàtiques, s’estudia la relació entre la mixticitat i els processos d’aculturació, és a dir, de canvi i manteniment cultural intergeneracional de valors, normes i comportaments culturals, en particular referents a la identitat cultural, les relacions de gènere i els processos de discriminació relacionats amb l’antigitanisme.

Data d’inici: 01/09/2021
Data de finalització: 31/08/2025
Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. PID2020-116966RB-I00
Investigadora responsable: Dan Rodríguez García (UAB)
Membres del grup que hi participen: Anna Ortiz Guitart