Projectes de recerca

“Hacer ciudad desde los barrios. Geografías del género y de la edad en la construcción del tejido urbano” (2010-2012).

L’objectiu bàsic del nostre projecte és estudiar la ciutat des de l’escala de barri i així poder copsar tota la riquesa i complexitat de les dinàmiques socials i espacials que s’hi esdevenen a la vida urbana. D’aquesta manera, es pretén analitzar des de tres eixos transversals: gènere, edat i diversitat ètnica.
Data inici: 2010
Data fi: 2012
Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. CSO2009-10913
Investigadora responsable: Maria Dolors Garcia Ramon
Membres del grup que hi participen: Abel Albet, Mireia Baylina, Lourdes Beneria, Rosa Cerarols, Fabià Díaz, Brais Estêvez, Xavier Ferrer, Maria Dolors Garcia Ramon, Antoni Luna, Bernat Lladó, Anna Ortiz, Maria Prats, Brice de Reymaeker, Isabel Salamaña.

 

“Presència, producció científica i estatus de les dones a l’acadèmia: el cas de la geografia a les universitats públiques dels Països Catalans” (2008-2010)

Data inici: 2008
Data fi: 2010
Entitat finançadora: Institut d’Estudis Catalans. PT2008-S0501-GCIARAMON01
Investigador/a principal: Maria Dolors Garcia Ramon
Membres del grup que hi participen: Abel Albet, Maria Dolors Garcia Ramon, Anna Ortiz, Hermínia Pujol

 

“Espais públics. Llocs d’inclusió o d’exclusió?: Aportacions des de la geografia social i del gènere” (2006-2009).

L’objectiu principal del projecte és analitzar, des de la geografia social i del gènere, la capacitat d’integració o no (inclusió o exclusió) que tenen els espais públics en relació a tres col·lectius concrets, persones grans, immigrants i població infantil, tenint en compte aspectes socials, culturals, polítics i simbòlics.
Data inici: 2006
Data fi: 2009
Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia. (SEJ2006-09837)
Investigador/a principal: Maria Dolors Garcia Ramon
Membres del grup que hi participen:  Abel Albet, Mireia Baylina, Lourdes Beneria, Rosa Cerarols, Fabià Díaz,  Xavier Ferrer, Maria Dolors Garcia Ramon, Laia Oliver, Anna Ortiz, Maria Prats, Isabel Salamaña, Anna Serra, Natàlia Ribas.

 

“Sentido del lugar y prácticas de uso en los espacios públicos urbanos. Una mirada desde la geografía del género”

Estudi des d’una perspectiva de gènere de les pràctiques d’ús i apropiació dels espais públics urbans per part de les persones que viuen a les ciutats, així com del paper potencial de tals espais en el desenvolupament de la vida quotidiana.
Data inici: 10/12/2003
Data fi: 09/12/2006
Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología (BSO2003-01348)
Investigador/a principal: Maria Dolors Garcia Ramon
Membres del grup que hi participen: Maria Dolors Garcia Ramon, Abel Albet Mas, Mireia Baylina Ferré, Ariadna Cucurella Grifé, Fabià Díaz Cortés, Laia Oliver Frauca, Anna Ortiz Guitart, Maria Prats Ferret, Isabel Salamaña Serra, Anna Serra Salvi

 

“Geografía, género y vida cotidiana: intervenciones urbanas e integración social”

Estudi comparatiu d’algunes operacions d’ordenació urbana efectuades a diverses ciutats catalanes entre els anys 1985 i 2000 des d’una perspectiva de gènere. L’interès se centra en accions de rehabilitació d’espais urbans que han integrat la lluita contra la marginalització i l’exclusió socioespacial de la població.
Data inici: 19/12/2000
Data fi: 18/12/2003
Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología (BSO2000-0479)
Investigador/a principal: Maria Dolors Garcia Ramon
Membres del grup que hi participen: Maria Dolors Garcia Ramon, Abel Albet Mas, Mireia Baylina Ferré, Ariadna Cucurella Grifé, Fabià Díaz Cortés, Anna Ortiz Guitart, Maria Prats Ferret, Isabel Salamaña Serra, Anna Serra Salvi

 

“Ajuda a Grups de Recerca Consolidats”

Ajut genèric als projectes iniciats en el marc del Grup d’Estudis de Geografia i Gènere.
Data inici: 2003
Data fi:2004
Entitat finançadora: Comissonat per a la Recerca (Generalitat de Catalunya) (SGR-00152)
Investigador/a principal: Maria Dolors Garcia Ramon
Membres del grup que hi participen: Maria Dolors Garcia Ramon, Abel Albet Mas, Mireia Baylina Ferré, Ariadna Cucurella Grifé, Fabià Díaz Cortés, Anna Ortiz Guitart, Claudia Pedone, Maria Prats Ferret, Isabel Salamaña Serra, Anna Serra Salvi, Perla Zusman

 

“Ajuda a Grups de Recerca Consolidats”

Ajut genèric als projectes iniciats en el marc del Grup d’Estudis de Geografia i Gènere.
Data inici: 2001
Data fi:2002
Entitat finançadora: Comissonat per a la Recerca (Generalitat de Catalunya) (SGR-00049)
Investigador/a principal: Maria Dolors Garcia Ramon
Membres del grup que hi participen: Maria Dolors Garcia Ramon, Abel Albet Mas, Mireia Baylina Ferré, Ariadna Cucurella Grifé, Fabià Díaz Cortés, Anna Ortiz Guitart, Claudia Pedone, Maria Prats Ferret, Isabel Salamaña Serra, Anna Serra Salvi, Perla Zusman

 

“Catalunya a Àfrica en el XIX i el XX: imatges i paisatges en els llibres de viatges”

Estudi de la producció literària al voltant dels viatges a l’Àfrica i de la imatge d’aquest continent a través de material iconogràfic i/o artístic a fi d’analitzar quina era la visió orientalista de l'”altre” i de l'”altre lloc” en relació a aquesta part del món.
Data inici: 2003
Data fi:2003
Entitat finançadora: Institut d’Estudis Catalans, Secció de Filosofia i Ciències Socials
Investigador/a principal: Maria Dolors Garcia Ramon (directora adjunta)
Membres del grup que hi participen: Maria Dolors Garcia Ramon, Abel Albet Mas, Rosa Cerarols Ramírez, Perla Zusman

 

“Estudio comparativo de los espacios públicos en Hannover, París y Barcelona desde una perspectiva de género”

Realització d’un estudi comparatiu entre les ciutats de Barcelona, Hannover i París sobre l’ús i l’apropiació de diversos espais públics urbans per part de les persones que resideixen al seu entorn, tenint en compte les seves característiques de gènere, edat, classe social i identitat ètnica.
Data inici: juny 2000
Data fi: juny 2003
Entitat finançadora: Fundació Volkswagen
Investigador/a principal: Ursula Paravicini (Institut d’Arquitectura i Planificació de la Universitat de Hannover)
Membres del grup que hi participen: Maria Dolors Garcia Ramon, Abel Albet Mas, Anna Ortiz Guitart, Maria Prats Ferret

 

“COST Action 12: Rural Innovation”

Establir una xarxa d’experts sobre el món rural per tal d’analitzar l’estat actual dels espais rurals europeus i elaborar estratègies de futur atenent a la innovació. El programa conté diverses línies d’actuació (sostenibilitat ambiental, indústria agroalimentària, poder i noves elits rurals, etc.) i d’ell n’han sorgit diverses publicacions científiques.
Data inici: juny 1998
Data fi: juny 2002
Entitat finançadora: Programa Europeu de Cooperació en el Camp de la Investigació Científica i Tècnica
Investigador/a principal: Eduardo Sevilla Guzmán (Universidad de Córdoba)
Membres del grup que hi participen: Maria Dolors Garcia Ramon, Mireia Baylina Ferré

 

“Sistema urbano y desarrollo territorial en el arco mediterráneo noroccidental (1700-2000)”

L’objectiu d’aquest treball és fer una interpretació del procés de desenvolupament urbà i territorial de l‘arc mediterrani nordoccidental entre els anys 1700 i 2000, centrant-nos en el paper que les ciutats han jugat en aquest procés.
Data inici: 19/12/2003
Data fi: 18/12/2006
Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología (BSO2003-02913)
Investigador/a principal: Enric Mendizàbal Riera
Membres del grup que hi participen: Abel Albet Mas

 

“Sistema urbano y desarrollo territorial en Cataluña (1700-1940)”

L’objectiu d’aquest treball és fer una interpretació del procés de desenvolupament urbà i territorial de Catalunya entre els anys 1700 i 1940, centrant-nos en el paper que les ciutats han jugat en aquest procés.
Data inici: 19/12/2000
Data fi: 18/12/2003
Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología (BSO2000-0056)
Investigador/a principal: Enric Mendizàbal Riera
Membres del grup que hi participen: Abel Albet Mas, Laia Oliver Frauca

 

“Sistemas territoriales contemporáneos: análisis, ordenación y gestión”

Aquest projecte se centra en l’estudi de l’estructura dels sistemes territorials actuals i en les formes com aquests s’ordenen i es gestionen.
Data inici: desembre 2002
Data fi: desembre 2005
Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología (BSO2002-03180)
Investigador/a principal: Margarida Castañer Vivas
Membres del grup que hi participen: Isabel Salamaña Serra