Presentació

El Grup de Recerca de Geografia i Gènere és un grup d’estudis consolidat sobre l’anàlisi de gènere en la disciplina geogràfica. Fundat l’any 1987 per la Dra. Maria Dolors Garcia Ramon, és pioner en la introducció de l’enfocament de gènere a la geografia catalana i espanyola. L’objectiu principal del Grup és consolidar la perspectiva feminista en geografia i aconseguir la transversalitat de gènere en la disciplina, pel que fa als objectius, teories i mètodes de recerca.

Des dels seus inicis, amb la finalitat de fer visible la importància de l’espai i del temps en la vida de les dones, el Grup ha treballat en diversos camps de la geografia, en particular la geografia urbana, rural i la història del pensament geogràfic, seguint els interessos de les investigadores i investigadors i el context social de cada moment. En tots els temes i en les seves recerques, el grup ha utilitzat àmpliament una metodologia qualitativa i crítica.

L’enfocament de gènere ha permès prestar molta més atenció a la diversitat, no només de gènere, sinó també de classe, edat, etnicitat, sexualitat o capacitat, entre altres; treballar la intersecció d’identitats; fer-ho a partir de la subjectivitat, reflexivitat i posicionalitat en la recerca; utilitzar totes les escales espacials d’anàlisi, des de la global a la del cos; i obrir-se a aspectes de la vida com les emocions, que estan molt relacionades amb les experiències i amb la configuració dels llocs. Aquestes idees són avui presents en moltes àrees de la geografia humana i no només en aquelles en les que el gènere és central.

El Grup desenvolupa des de fa anys una línia de treball consolidada en la geografia anglosaxona, les Geografies de la Infància, la Joventut i les Famílies, abraçant diversos aspectes de la vida quotidiana d’aquests col·lectius com l’ús i l’apropiació de l’espai públic, la pertinença al lloc, la cerca d’autonomia, l’impacte de la crisi, el teixit associatiu i el coneixement de l’entorn, el jovent, la intersecció d’identitats i el lloc, el jovent i les geografies de la sexualitat. També desenvolupa recerques sobre migracions, espais públics i participació en la vida ciutadana, i l’ús de l’espai, relacions socials i expectatives vitals en les persones migrants qualificades. En el marc dels estudis postcolonials, es treballa sobre el paper de les dones viatgeres en el procés colonitzador (s. XIX i XX). I en l’àmbit dels estudis rurals, el grup realitza investigacions sobre la vida quotidiana i les experiències laborals de dones i homes professionals al món rural actual, i la construcció de les noves feminitats i masculinitats en els entorns rurals.

El Grup avui desenvolupa i acull recerques diverses de Geografia i Gènere i de Geografia Social i Cultural que tenen en comú la idea de coneixement com a quelcom construït socialment, culturalment i políticament, i interrelacionat amb les estructures de poder. I continua amb l’objectiu d’avançar en les practiques de recerca no sexistes i inclusives.