Tesi Azahara Sillero

Lectura de la tesi doctoral “El ciclismo urbano en Barcelona: Una mirada feminista” d’Azahara Sillero

El 7 de juliol de 2022 l’Azahara Sillero va presentar a la UAB la tesi doctoral “El ciclismo urbano en Barcelona: Una mirada feminista”. Programa de Doctorat de Geografia. Tesi dirigida per Àngel Cebollada Frontera i Anna Ortiz Guitart.

Aquesta tesi doctoral analitza el ciclisme urbà de Barcelona des d’una perspectiva feminista. Aquesta qüestió general s’ha afrontat des de tres objectius específics. En primer lloc, l’estudi dels col·lectius i els espais pro-bici de la ciutat. En segon lloc, la relació dialèctica entre la generització de l’espai i les pràctiques ciclistes. I, finalment, les formes de resistència que generen les dones (conscient o inconscientment) davant de les pràctiques patriarcals. La producció de dades es basa en la metodologia qualitativa, molt lligada als estudis de gènere. Per això s’han realitzat 37 entrevistes semiestructurades i observació participant en diferents espais ciclistes, a destacar la participació en dos col·lectius ciclistes no mixtos (Cicliques i Las Palometas). L’anàlisi dels resultats s’ha estructurat en tres blocs principals que corresponen als objectius específics. Hi ha una manca de dones en diversos espais vinculats al ciclisme urbà que fa que s’invisibilitzin altres experiències a part de la masculina. També s’indaga en les pràctiques de les usuàries, que demostren tenir experiències diferents a l’espai públic: més sensació de seguretat, una relació diferent amb el cos o més assetjament sexual. Però les mateixes dones estan generant estratègies de resistència desmuntant rols de gènere, ja sigui des de la pròpia pràctica ciclista o des de la incursió en espais històricament masculinitzats. Aquestes reflexions demostren la importància de comprendre els símbols i les pràctiques del ciclisme urbà des d’una perspectiva de gènere.