platerritorial

Sortides professionals

El Màster Oficial en Estudis Territorials i de la Població forma tècnics i especialistes en l’àmbit de la planificació i gestió territorial així com en el de la promoció econòmica i la gestió dels recursos de les corporacions locals. L’especificitat del geògraf i la seva activitat es reforcen per la importància que es dóna dins de la seva formació a l’aprenentatge de les tecnologies d’informació geogràfica. Algunes tasques concretes en què desenvolupen la seva activitat els geògrafs són: participació en estudis urbans, metropolitans, comarcals i regionals, redacció de plans territorials i programes d’ordenació territorial, gestió de la mobilitat, tasques d’ordenació i gestió urbanística, gestió d’espais naturals, gestió i manteniment de bases de dades cartogràfiques i SIG, estudis del mercat del sòl i l’habitatge, treballs editorials, gestió del patrimoni immobiliari local i promoció econòmica dels municipis i docència. L’adequada formació de planificadors i gestors del territori demana una formació interdisciplinar que es nodreix de les diverses branques de la geografia, les ciències ambientals, l’urbanisme, l’economia i els estudis jurídics, així com l’adquisició de capacitats relacionades amb l’ús de les tecnologies de la informació geogràfica.