platerritorial

Sortides professionals

El Màster Oficial en Estudis Territorials i de la Població forma tècnics i especialistes en les matèries següents:

L’especialitat Ordenació del Territori, Desenvolupament Local i Planificació Territorial està dirigida a la formació de professionals i investigadors en l’àmbit de la planificació i gestió territorial així com en el de la promoció econòmica i la gestió dels recursos de les corporacions locals. L’especificitat del geògraf i la seva activitat es reforcen per la importància que es dóna dins de la seva formació a l’aprenentatge de les tecnologies d’informació geogràfica. Algunes tasques concretes en què desenvolupen la seva activitat els geògrafs són: participació en estudis urbans, metropolitans, comarcals i regionals, redacció de plans territorials i programes d’ordenació territorial, gestió de la mobilitat, tasques d’ordenació i gestió urbanística, gestió d’espais naturals, gestió i manteniment de bases de dades cartogràfiques i SIG, estudis del mercat del sòl i l’habitatge, treballs editorials, gestió del patrimoni immobiliari local i promoció econòmica dels municipis i docència. L’adequada formació de planificadors i gestors del territori demana una formació interdisciplinar que es nodreix de les diverses branques de la geografia, les ciències ambientals, l’urbanisme, l’economia i els estudis jurídics, així com l’adquisició de capacitats relacionades amb l’ús de les tecnologies de la informació geogràfica.

En el cas de l’especialitat Demografia té un caràcter doble: d’una part, està dirigida a la formació de professionals i investigadors en l’àmbit de la demografia i els estudis de població. La seva adscripció com a màster d’iniciació a la recerca fa que es dirigeixi a aquelles persones que vulguin desenvolupar una activitat professional en l’àmbit de la recerca i docència universitària, els centres d’investigació i la recerca en demografia en altres àmbits de l’administració pública. I de l’altra part, també està dirigida específicament a la formació de professionals en eines demogràfiques i estadístiques i la seva aplicació en l’àmbit de la planificació i gestió territorial i en l’àmbit de l’elaboració de plans d’ordenació territorial a diverses escales, des de la local o comarcal fins a l’estatal. La formació permetrà tant la capacitació per analitzar l’estructura i l’evolució de la població com també per realitzar projeccions i prospectives demogràfiques. L’objectiu és permetre la planificació i gestió dels recursos humans a diferents escales (previsió de serveis públics a escala local, necessitats de mà d’obra, dinàmiques de localització i demanda residencial, projeccions a mitjà i llarg termini, etc.). Les sortides professionals més comunes són: especialistes en projeccions demogràfiques, tècnics en observatoris socials, especialistes en creació i gestió d’estadístiques demogràfiques, tècnics demògrafs, empreses de geomàrqueting i planificació territorial.