Projecte

Tots els estudiants participen en l’elaboració d’un projecte únic de diagnòstic i elaboració de projectes sobre els barris estudiats. A començament de curs els estudiants són dividits en grups de 4 membres atenent a la diversitat de bagatges formatius i coneixements. Cada grup té assignat un apartat específic: població, habitatge, mobilitat i accessibilitat, patrimoni, treball, etc.  Que s’haurà de treballar al llarg del primer semestre. Després del seu estudi s’elaborarà un anàlisis i un diagnòstic del tema, que li permeti fixar uns criteris clars per a dissenyar un conjunt de propostes i projectes que permeten millorar la qualitat de vda dels habitants dels barris. Cada grup serà tutoritzat per un professor/a del programa. Durant els tallers es posaran en comú i es discutiràs diferents aportacions de cada grup, amb l’objectiu de traspassar la informació entre els diversos grups i elaborar un projecte conjunt coherent i cohesionat.

El projete té l’objectiu de formar especialistes per intervenir professionalment en la gestió i ordenació del territori. Les competències que s’adqueriran en aquest procés de construcció del projecte serà la capacitat d’analitzar les dinàmique socials i territorials i l’elaboració de sistemes d’indicadors i d’informació que recullin le potencialitats i els problemes de cada territori analitzat; la capacitat d’elaborar propostes i projectes en base a aquest diagnòstic i la capacitat de prendre decisions sobre la gestió del territori. Els estudiants produirán un instrument de planejament territorial, amb tots els atributs d’un document que sigui tramitat administrativament.

Formentera

formentera

Serra de Tramuntana

tramuntana

Menorca

menorca

Sabadell

sabadell

Terrassa

TERRASSA

Mataró

MATARO