Organització

La docència del màster s’imparteix en dos semestres d’un curs acadèmic. El primer semestre (octubre-gener) totes les assignatures treballen en un projecte comú que elabora una diagnosi territorial i propostes d’execució en casos reals. Les assignatures que composen aquest projecte són:
Temes avançats en estudis territorials: 9crèdits
Planificació territorial: 9 crèdits
Ciutat i espais metropolitans: 6 crèdits
estudisSIG, planificació i paisatge: 6 crèdits

El segon semestre del curs acadèmic (febrer-juliol) s’imparteix docència en una assignatura obligatòria, dues d’optatives i s’elabora el Treball Final de Màster. Les assignatures són:
Metodologia
Pràctiques externes
Gestió de l’aigua, energia i territori
Desenvolupament local i territorial*
Mobilitat, transport i territori*
Turisme i territori*
Treball Final de màster

*D’aquestes tres assignatures cada curs se’n ofereixen dues