costa-brava-in-spain-207896

Objectius i competències

Objectius

La Universitat Autònoma de Barcelona ofereix el Màster en Estudis Territorials i de la Població, que formarà investigadors i professionals amb una formació específica i especialitzada sobre els continguts fonamentals dels àmbits de la demografia i l’ordenació del territori. En el Màster a banda de treballar les metodologies d’investigacions que li són pròpies d’aquest camp, farà un especial èmfasi en el desenvolupament de les habilitats per intervenir en la planificació i la gestió del territori.

Els objectius específics del màster permetran a l’estudiant:

 1. Demostrar una formació específica i especialitzada sobre diversos àmbits temàtics de la demografia i  la planificació territorial, fent un èmfasi especial a les metodologies d’investigació, generals i concretes que incorporin aquestes disciplines.
 2. Aplicar els coneixements teòrics, metodològics i instrumentals a l’anàlisi integrada i la interpretació de processos espacials, així com l’elaboració de diagnosis territorials.
 3. Intervenir en el territori i en la seva gestió, reforçant el component aplicat i experimental de la formació geogràfica.
 4. Analitzar les dinàmiques demogràfiques i la seva relació amb el territori on es produeixen
 5. Interpretar les diversitats i les complexitats dels territoris i les interrelacions dels fenòmens de tipus ambiental amb altres fenòmens de tipus econòmic, demogràfic, social i cultural.
 6. Desenvolupar habilitats específiques relacionades amb el coneixement de tècniques de treball, en particular d’aquelles relacionades amb l’obtenció, anàlisi, tractament i representació de la informació geogràfica.
 7. Demostrar una formació apta per a la inserció en el món laboral, tant des del punt de vista estrictament tècnic, com de les competències basades en els aspectes de contingut científic, amb un èmfasis particular en el desenvolupament del treball interdisciplinar.
 8. L’obtenció de les bases per a seguir amb garanties d’èxit els corresponents estudis posteriors de Doctorat.

 

Competències

El màster estructura les competències en bàsiques, obligatòries per al conjunt dels estudiants de màster, i específiques, que venen determinades pels mòduls que decideixin cursar.

Competències bàsiques que obtindran tots els estudiants:

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contexts més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudis.
 • Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i coneixements i raons últimes en què es recolzen a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permitin continuar estudiant de tal manera que haurà de ser en bona part autodirigit o autònom.

Competències específiques que obtindran tots els estudiants:

 • Valorar la incidència del marc legislatiu, econòmic, polític i social en les dinàmiques demogràfiques i territorials.
 • Aplicar críticament els conceptes i plantejaments teòrics més avançats a l’estudi de l’ordenació del territori i la població.
 • Aplicar les diferents metodologies d’anàlisi geogràfica i demogràfica a diferents escales territorials i mides de població.
 • Analitzar i interpretar la interrelació entre les dinàmiques demogràfiques i transformacions territorials històriques i recents.
 • Utilitzar les tècniques de projecció i de representació cartogràfica per al disseny d’escenaris futurs.
 • Dissenyar projectes de planejament urbanístic i territorial utilitzant les figures i metodologies adients a escales territorials.
 • Detectar la complexitat de les dinàmiques territorials i demogràfiques i reconèixer els mecanismes de gestió més eficients, en particular en situacions de conflicte.

Així mateix, el Màster permet també l’assoliment de dues competències transversals:

 • Ús de la llengua anglesa en diferents formats i contextos.
 • Promoure l’aplicació i l’avenç dels principis de la sostenibilitat ecològica, social i econòmica.