Metodologia

En aquesta assignatura es tracten continguts avançats de l’instrumental metodològic normalment utilitzat a l’estadística i en mètodes d’investigació qualitatius. L’assignatura s’orienta cap el treball efectiu i pràctic i subratlla a l’enfocament social i territorial. A més dels continguts esmentats, aquest mòdul té un apartat en el què es treballa la metodologia amb el que s’elaboraran els Treballs Finals de Màster.

L’assignatura es divideix en dos apartats:

  1. La metodologia quantitativa, on s’abordaran diferents tècniques i metodologies d’anàlisi numèric i espacial per abordar l’anàlisi dels espais urbans, especialment la segregació residencial i les desigualtats socioeconòmiques. Les sessions pràctiques tractaran l’anàlisi de dades especials (AEDE) amb el programa GeoDA i l’ús i interpretació dels indicadors Global i Local Moran;
  2. Metodologia qualitativa, on es tractarà l’ús de metodologies mixtes i metodologies participatives, les qüesitons de caràcter ètic que implica la utlització de mètodes qualitatius, i els principals instruments metodològic aplicats als estudis d’ordenació i planificació territorial i urbana. Per últim es treballarà el procés d’anàlisi de la informació qualitativa a partir de programes de software qualitatiu (CAQDAS), específicament Atlas.ti.