Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge

Elaboració d'una aplicació per facilitar el maneig i la consulta dels resultats del model per a l'avaluació de la fragmentació dels hàbitats naturals

veure presentació

Leonardo Bejarano Manjón

       
 
Optimització dels mètodes d'anàlisi aplicats al model d'avaluació de la fragmentació dels hàbitats naturals de Catalunya. Desenvolupament d'una aplicació per automatitzar el procediment d'anàlisi de la fragmentació dels hàbitats naturals.
-Disseny i modelació de les bases cartogràfiques d'hàbitats naturals en estructura de dades ràster.
-Optimització dels procediments d'anàlisi de fragmentació adaptats a una estructura de dades ràster.
-Disseny i desenvolupament d'una aplicació per automatitzar l'execució i obtenció dels resultats.

 

Centre Temàtic Europeu de Territori i Medi Ambient, UAB

Towards a European Road Reference Infrastructure Network. Smoothing the complexity of the european roads.

veure presentació

Núria Blanes Guàrdia

       
 
Desenvolupament d'una xarxa de carreteres a escala europea basat en la generalització i harmonització de la xarxa de carreteres de la base de dades de Tele Atlas amb l'objectiu d'utilitzar-la per l'anàlisi a nivell europeu de la fragmentació i connectivitat.
L'estudi ha analitzat i proposat la metodologia per la generalització de la xarxa de carreteres (treballant amb les capes més significatives) i s'ha desenvolupat una primera versió amb els processos d'automatització a seguir per a la creació de la xarxa de carreteres de referència d'Europa.

 

Diputació de Barcelona. Oficina de Cartografia i SIG Local

FULLMAP 2.0. Aplicativo para la representación de datos estadísticos de la Diputación de Barcelona

veure presentació

Isabel Cabezón González

       
 
El projecte desenvolupat implementa un aplicació per a la representació de dades estadístiques de la Diputació de Barcelona. L'aplicació crea mapes temàtics a partir de cartografia digital (en format shapefile d'ESRI) y dades emmagatzemadas en fulls de càlcul Excel. Una aplicació senzilla i sense termes tècnics, destinada a usuaris sense coneixements previs en SIG o cartografia digital.
El projecte actual parteix d'una versió anterior de l'aplicació FullMap, millorant i ampliant les seves funcionalitats, com ara l'emmagatzament del mapa temàtic (en format digital) en arxius *.mop (MapObjectsProject).

 

Consorci Parc de Collserola

Desarrollo de una aplicación SIG para la edición de elementos de prevención pasiva del dispositivo de prevención de incendios del Parque Natural de Collserola

veure presentació

Antonio Claudio García

       
 
Desenvolupament d'eines SIG per l'edició, gestió i manteniment dels elements de prevenció passiva que formen part del dispositiu de prevenció d'incendis del Parc de Collserola.
-Eines de creació de nous elements espacials de franges de seguretat dins l'àmbit del Parc Natural.
-Eines de modificació i actualització dels elements espacials de Franges de seguretat existents.
-Eines de consulta i manteniment alfanumèric dels elements de Franja de seguretat exsistents, en execució i previstes.

 

Diputació de Barcelona. Parc Natural del Montseny

Desenvolupament d'una aplicació per a la gestió del mobiliari del Parc Natural del Montseny

veure presentació

Esther Cot i Artigas

       
 
El projecte desenvolupa una aplicació per a la gestió del mobiliari del Parc Natural del Montseny. L'aplicació part de l'ampliació de l'aplicació SIG per a la gestió de la senyalització i mobiliari dels Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, que neix d'una planificació previa, per a la gestió dels parcs, entre el Parc de Collserola i el Parc del Montseny.

 

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Aplicatiu de gestió cadastral urbana de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

veure presentació

Jose Antonio de la Rosa Muñoz

       
 
Desenvolupament d'una aplicació per a l'explotació i consulta de la cartografia cadastral urbana i la informació alfanumèrica associada. El sistema permet automatitzar la gestió documental, com és la generació de cèdules cadastrals.
A més, compte amb una eina per a l'exportació d'informació de parcel.les cadastrals al format dxf del FX-CU1 i una altra eina per a l'actualització, desde un altre arxiu dxf, de la informació cadastral.

 

Autoritat del Transport Metropolità

Creació d'una eina per a l'edició cartogràfica dels resultats obtinguts del CartoSAE.

veure presentació

Maria Francesca Estrany Coll

       
 
Ampliació de l'aplicació CartoSAE basada en la creació d'un mòdul de sortida d'impressió per a l'aplicació CartoSAE, a partir de l'elecció d'entre una sèrie de plantilles diferenciades i predefinides. Paral.lelament, s'ha portat a terme la creació d'una barra d'eines a l'entorn ArcMap que possibilita la personalització dels mapes d'impressió de forma senzilla i interactiva.
La personlització dels mapes comporta una correcta visualització de les línies dels trajectes d'autobús que circulen per un mateix eix de carrer i una simbolització de les parades d'autobús sincronitzada amb el color de cadasquna de les línies a les que pertanyen.

 

Port de Barcelona

Geoforeland: Diseño e Implementación de una Geobase para la Representación Cartográfica del Foreland del Puerto de Barcelona

veure presentació

Carlos Antonio Gordón Basallo

       
 
Anàlisi i desenvolupament d'un sistema d'informació geogràfica per a l'estructuració i caracterització del foreland, Àrea d'influència externa, del Port de Barcelona.
-Anàlisi de les fonts de dades locals i globals sobre activitat portuària comercial.
-Disseny de la infraestructura de dades alfanumèrica i cartogràfica del Foreland.
-Construcció de Bases cartogràfiques d'àmbits i xarxes de tràfic del Port de Barcelona.
-Definició de procediments d'explotació del sistema d'informació geogràfica.

 

ATICS, S.L.

EKUMENE: Sistema gestor del Patrimoni cultural

veure presentació

Alejandro Moreno Gómez

       
 
Disseny, creació i implementació d'Ekumene, sistema gestor del Patrimoni Cultural, té com a finalitat general servir d'instrument útil per a la gestió d'informació cartogràfica i alfanumèrica dels projectes d'ATICS S.L, empresa d'arqueologia . Amb quatre grans àmbits d'actuació:
-Registre de dades sobre el patrimoni cultural, intervingut o no, catalogat o no, pel seu futur ús.
-Gestió de dades de projectes derivats de les intervencions.
-Representació geogràfica dels elements del patrimoni cultural.
-Catalogació de les intervencions arqueològiques de Catalunya, amb generació d'informes i documentació.

 

CRESA (Centre de Recerca en Sanitat Animal) ,UAB

MapGranja: Servicio interactivo de localizacion de explotaciones ganaderas en Cataluña

veure presentació

Albert Picado de Puig

       
 
Disseny i creació d'un servei de mapes de localització espacial de les explotacions ramaderes i avícoles de Catalunya.
-Definició d'una infraestructura de dades cartogràfica i alfanumèrica del cens d'explotacions ramaderes i agrícoles de Catalunya.
-Creació d'un servidor de mapes amb tecnologia de programari lliure amb funcions de localització i consulta del registre d'explotacions ramaderes, i del cens ramader disponible.

 

Barcelona Regional

Aplicació de noves metodologies paramètriques en l'Avaluació Ambiental Estratègica de plans urbanístics i d''infraestructures a la Regió Metropolitana de Barcelona

veure presentació

Sara Pijuan Gordo

       
 
Estudi i aplicació d'índexs de metodologies paramètriques basades en índexs ecològics per a l'Avaluació Ambiental Estratègica.
-Diagnosi prèvia de la situació actual en l'àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona.
-Anàlisi de la Connectivitat Ecològica del territori.
-Anàlisis i determinació de l'Aptitud Territorial al voltant de la xarxa d'infraestructura viària i ferroviària de la RMB.
-Anàlisi de la Connectivitat Ecològica en funció de l'escenari actual i tendencial.

 

Universitat de Lleida - Dept. Enginyeria Agroforestal

Anàlisi quantitatiu de la forma del paisatge: desenvolupament d'una eina en l'entorn ArcMap

veure presentació

Olga Torras Segura

       
 
Aplicació dels sistemes d'informació geogràfica per a l'anàlisi i estudi en l'àmbit de l'ecologia del paisatge mitjançant mètodes d'anàlisi quantitatiu per a la caracterització i avaluació de la distribució de la biodiversitat forestal.
-Descripció i anàlisi dels índexs de quantificació d'ecologia del paisatge.
-Desenvolupament d'una eina eficient per a l'estimació de paràmetres i índexs quantificadors de la forma del paisatge.
-Explotació de l'aplicació i resultats sobre el Mapa Forestal d'Espanya, d'àmbit provincial.

 

Gas Natural

Optimización en la simbolización Cartográfica de ICARO

veure presentació

Andrés Torregrosa Mejías

       
 
Estudi i propostes de millora dels mètodes de simbolització i representació dels elements que formen part de la base cartogràfica d'ICARO, amb aplicació de les convencions i estàndards cartogràfics.
-Anàlisi de la base cartogràfica de referència i temàtica.
-Definició d'estils de simbolització per a diferents nivells d'escala. Creació de nova simbologia.
-Desenvolupament de funcionalitats programades per aplicar els estils de simbolització.
-Optimització de l'etiquetatge i resolució de problemàtiques amb el posicionament d'elements de text.

 

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

FX-TOOL. Aplicatiu per a l'extracció i integració de fitxers FX-CU1 a la geobase de dades del Sistema d'Informació Territorial de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

veure presentació

Albert Vila Bonfill

       
 
L'aplicació s'emmarca en un conjunt d'actuacions destinades a obtenir eines per al manteniment de cartografia bàsica per al nou sistema d'informació territorial d'àmbit municipal de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Aplicació en entorn ArcMap que permet la visualització i exportació d'informació de parcel.les cadastrals al format FX-CU1, i l'actualització de la geobase de dades corporativa amb les noves modificacions, però mantenint, sempre, la possibilitat de visualitzar les versions històriques.

 

Ajuntament de Ripollet

Aplicatiu web d'explotació del padró municipal de Ripollet

veure presentació

Joan Ramon Vives i Molinas

       
 
Aplicació web per a l'explotació estadística i anàlisi de les variables demogràfiques del padró municipal de l'ajuntament de Ripollet, així com la sortida gràfica i representació espaial d'aquestes variables. L'aplicació compte amb consultes i funcionalitats dirigides a facilitar l'accés i consulta a nivell intern -intranet- de les dades esmentades.
L'aplicació ha sigut implementada amb programari lliure i gratuit, com ara el servidor de mapes Minessota MapServer i llenguatge PHP, per a l'explotació de les bases de dades.