Ajuntament de Sabadell

Proposta d'estructuració i catalogació del sistema d'informació geogràfica cadastral de Sabadell

veure presentació

Víctor Alegre Basagaña

       
 
Establiment del nou sistema d'informació geogràfica cadastral per l'ajuntament de Sabadell a partir de les següents fases:
-Identificació de les capes d'informació a incloure al SIG cadastral, dissenyant l'esquema conceptual del sistema gestor de bases de dades, decidint les entitats amb representació, i les seves interrelacions.
-Elaboració d'una fitxa de metadades de cada una de les bases cartogràfiques a incloure al SIG cadastral. Es defineix la representació en forma de classes o conjunts d'elements.

 

Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge

Model d'anàlisi per a l'avaluació de la fragmentació dels hàbitats naturals

veure presentació

Francesc Ara Franco

       
 
Definició i desenvolupament d'un model que pemeti avaluar la fragmentació existent fruit de l'acció antròpica en els diferents hàbitats.
El model analitza la Cartografia d'hàbitats de Catalunya així com la dels Hàbitats d'Interès Comunitari segons una sèrie de criteris i permet obtenir una sèrie de resultats per a la generació d'informes.
S'han automatitzat les rutines del model per a poder executar-se de manera automàtica.

 

CLABSA

Atles temàtic de les xarxes urbanes de serveis de Barcelona gestionades per CLABSA, 2004

veure presentació

Marta Borrós Vendrell

       
 
Creació d'un atles temàtic de les xarxes urbanes de serveis de Barcelona gestionades per Clavegueram de Barcelona, S.A, amb el programari SIG d'Smallworld. En una primera fase s'han definit els objectius de l'atles. Seguidament s'ha dissenyat l'atles, començant pel format, seleccionant tipologies de gràfics disponibles amb Excel, seguint amb la definició del contingut de l'atles (xarxa de clavegueram, fibra òpitca, recollida pneumàtica de residus sòlids urbans, i aigua freàtica) i finalitzant amb l'automatització d'aquells processos repetitius en la generació de l'atles. Per últim s'han desenvolupat mètodes i procediments de programació de la cartografia existent.

 

Ajuntament de Granollers

Projecte SIG de gestió de l'ocupació de la via pública a Granollers

veure presentació

Berta Cormenzana Izquierdo

       
 
Elaboració d'un SIG per a la gestió de l'ocupació de la via pública per tal d'afavorir una major coordinació dels agents que intervenen a la seva gestió, optimitzant l'ús dels recursos municipals i oferint un millor servei al ciutadà. A l'hora s'ha definit un model conceptual per a una futura anàlisi de xarxes, plantejant els elements i atributs necessaris per a l'elaboració de consultes relacionades amb la mobilitat: camins mínims, accessibilitat, localització-assignació,...

 

Port de Barcelona

Proposta de productes cartogràfics per a la comunitat portuària del Port de Barcelona

veure presentació

Georgina Cristià Balsells

       
 
Confecció d'una proposta de productes cartogràfics a elaborar pel departament de Plànol del Port per a la comunitat portuària del Port de Barcelona.
-Establiment de la plantilla de presentació general del Plànol del Port
-Llista dels temes a incloure als mapes del Port
-Elaboració del mapa en tres dimensions del Port.

 

Universitat Autònoma de Barcelona. LIGIT

Plan de protección del medio natural y del paisaje del Bages : Análisis y valoración del medio natural

veure presentació

Susana Maria Gonçalvez Ribeiro da Silva

       
 
Estudi de la caracterització en termes ecològics de la comarca del Bages basat en l'índex de fragmentació ecològica.
L'estudi avalua els efectes potencials del medi construït actual (àrees urbanes i infraestructures viàries) sobre la funcionalitat ecològica dels paisatges dins de l'àmbit comarcal.

 

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Aplicativo de actualización cartográfica catastral

veure presentació

Isabel Luis Rivas

       
 
El projecte ha suposat el desenvolupament de dues parts importants en la gestió de la cartografia cadastral per part de l'Ajuntament de Cerdanyola. Per un costat s'ha implementat una aplicació que automatitza tots els procesos d'actulitzatció de la cartografia cadastral que fins ara supossava un procés feixuc i lent i per una altre part s'ha desenvolupat una aplicació intranet per a la consulta d'aquesta cartografia ja sigui a partit de la referència cadastral o cercant per adreça.L'aplicació també permet la impressió de resultats en plantilles preestablertes.

 

Ajuntament de Ripollet

Aplicatiu de manteniment de dades i consulta dels serveis municipals

veure presentació

Jordi Martínez Lastre

       
 
Creació en entorn web d'una aplicació per al manteniment i consulta de dades dels serveis municipals de l'Ajuntament de Ripollet. El desenvolupament s'ha basat en la creació i manteniment de la informació refererida a contenidor i enllumenat elèctric del municipi.
Tot el projecte ha utilitzat programari gratuit en la part de visualització (mapserver) i un sistema de gestió de bases de dades propietari de Microsoft(Access).

 

Diputació de Barcelona, Servei de Parcs Naturals

Proyecto de Metadatos SAM

veure presentació

Adrià Mercader Pallarès

       
 
Definició i creació d'una aplicació de suport al Sistema de Qualitat en la gestió de l'ús públic del Parc Natural del Montseny, Les tasques realitzades durant el projecte han permès generar el mòdel lògic de tot el sistema de Qualitat així com el desenvolupament d'una aplicació per a la gestió d'incidències que es poden produïr dins del Parc.
S'han establert també totes les taules base del sistema, ja siguin les persones, els diferents equipaments del Parc així com altres taules auxiliars però importants per al desenvolupament de la totalitat del Sistema de Qualitat.

 

Autoritat del Transport Metropolità

Aplicatiu per a la mapificació de les dades del Sistema d'Ajut a l'Explotació de la xarxa d'autobusos metropolitans de l'ATM

veure presentació

Roderic Molina Pérez

       
 
Creació d'una aplicació per a poder mapificar les dades del SAE (Sistema d'Ajut a l'Explotació) de la xarxa d'autobusos metropolitans de l'Autoritat Metropolitana del Transport.
L'aplicació permet generar tant les parades com les línies a partir de consultes alfanumèriques específiques, ja siguin en una data concreta, un territori o a partir d'atributs enmagatzemats a la base de dades (Operador, sentit del trajecte, etc).
El resultat és un fitxer en format shapefile resultat de les consultes realitzades per l'usuari.

 

Consorci Parc de Collserola

Aplicativo de soporte a la gestión de la señalización en el ámbito del Parc Natural de Collserola

veure presentació

Patricia Prats Bonet

       
 
Desenvolupament d'una aplicació de suport a la gestió de la senyalització en l'àmbit del Parc Natural de Collserola.
L'aplicació permet la gestió de totes les senyañitzacions existents en el parc tant de la seva ubicació física com dels diferents elements que composen la senyal (plafons, icones, textos, etc) a fi de poder definir i modificar tant la seva ubicació física com els aspectes propis de cada senyal.

 

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Aplicatiu de gestió de les ocupacions temporals de la via pública en un entorn intranet

veure presentació

Emma Suriñach Pérez

       
 
Estudi per a la implantació d'una aplicació per a la gestió de les ocupacions temporals de la vía pública de l'Ajuntament de Sant Boi.
L'estudi recull totes les possibilitats estudiades per a poder realitzar la implantació d'una intranet que permeti l'edició i gestió dels elements que formen part de la via pública.
El resultat ha sigut un prototipus web per a la gestió i incorporació de la cartografia als elements generats a mode d'exemple.

 

Universitat Autònoma de Barcelona, LIGIT

Módulo de producción cartográfica del SITXELL. Catàlogo del SITXELL de la Diputació de Barcelona

veure presentació

Esther Terán Garcinuño

       
 
Desenvoulpament del mòdul de producció cartogràfica del projecte SITXELL, permet la creació de projectes i gestionar els mapes que els hi composen. L'aplicació permet la visualització impressió o creació de fitxers pdf de manera àgil i còmode a partir de l'emmagatzematge de la informació necessària per a crear les composicions finals dels mapes.
La creació del mòdul de producció cartogràfica permet al conjunt de tècnics de l'Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial accedir als mapes i disposar de les composicions cartogràfiques de manera ràpida i eficaç.

 

Ajuntament de Mataró

Implementació de l'aplicació de codificació cadastral, PARCELMAP, de Mataró

veure presentació

Eulàlia Torrent Foz

       
 
Creació d'una aplicació de codificació cadastral per l'ajuntament de Mataró amb AutoCad Map
Amb aquest projecte s'ha iniciat la migració de les aplicacions que s'havien creat en llenguatge AML d'Arc/Info a d'altres creades en Visual Basic per a AutoCad Map.
En concret s'ha centrat en el desenvolupament de les diferents eines que permetin la codificació automàtica de les subparcel.les, parcel.les i illes cadastrals urbanes del municipi.
A l'hora s'han establert els protocols per a l'automatització d'altres eines a implementar en el nou llenguatge.

 

Diputació de Barcelona, Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local

MapVisual. Aplicatiu de visualització i gestió de la informació geogràfica a nivell supramunicipal a la Diputació de Barcelona

veure presentació

Estel Turbau Martín

       
 
Creació d'una aplicació per a la visualització de la informació geogràfica a nivell supramunicipal. L'aplicació permet visualitzar la cartografia topogràfica de base (1:5000 i 1:1000) a més d'informació més específica (cadastre urbana i rústica).
Desenvolupat amb Visual Basic i MapObjects, permet incorporar les bases cartogràfiques que necessitem i simbolitzar-les sgons les necessitats de l'usuari.