Diputació de Barcelona. Parc Natural del Montseny

Aplicatiu per la gestió de les dades del Pla de Seguiment dels paràmetres ecològics -Espècies animals-

veure presentació

Roger Camprubí i Cirera

       
 
Creació d'una aplicació que permet gestionar tots els paràmetres realacionats amb la fauna, específicament en dos dominis, les cites faunístiques i la cinegètica del senglar.
L'aplicació permet la consulta de la informació tant alfanumèrica com cartogràfica a partir del desenvolupament fet en el projecte SIC desenvolupat en la quarta edició, permeten la creació tant de taules alfanumèriques com de mapes temàtics a partir de consultes genèriques establertes per l'usuari.

 

TYPSA S.A.

Aplicatiu SIG per a la gestió d'estudis hidraúlics

veure presentació

Anna Ferrés Llàcer

       
 
Disseny i implementació d'una aplicació de visualització i consulta simple tant de dades cartogràfiques com alfanumèriques relacionades amb la gestió d'estudis hidràulics.
L'aplicació mecanitza operacions i càlculs que són necessaris en la gestió dels estudis a fi de que els tècnics encarregats de cada projecte puguin gestionar-lo de manera àgil i eficaç.
Es poden gestionar les dues parts fonamentals de la majoria d'estudis hidràulics: la diagnosi (situació actual) a fi de localitzar els problemes existents i la prognosi en la que es proposen les solucions per tal de minimitzar les conseqüències negatives que puguin sorgir.

 

Gas Natural

Suport a l'expansió del subministrament de gas a nous municipis. Disseny d'aplicació per a geomàrketing

veure presentació

Òscar Franch Armengol

       
 
A partir de l'estudi i explotació de les dades de la xarxa de subministrament de gas al territori estatal, s'ha dissenyat una aplicació per a la pressa de decisions en quant a la viabilitat de gasificació de noves àrees urbanes i industrials.
En aquesta aplicació s'ha realitzat una aproximació a l'estudi de costos/beneficis tenint en compte les característiques socioeconòmiques i climatològiques de les àrees susceptibles d'expansió gasística.

 

Universitat Autònoma Barcelona, LIGIT

Módulo de análisis multicriterio del proyecto SITXELL de la Diputació de Barcelona

veure presentació

Ricardo Galván Gildemeister

       
 
Definició i implementació de les funcions d'anàlisi espacial, com a eina d'anàlisi personalitzada, que permeti l'avaluació multicriteri en la que es pugui assajar i emmagatzemar procediments d'anàlisi específics.
L'aplicació permet establir aquells paràmetres que es volen utilitzar en l'anàlisi multicriteri i assajar amb els diferents factors i el seu pes dins de l'anàlisi global que es vol realitzar. Tots aquests valors es poden emmagatzemar a fi de reproduir el procediment d'anàlisi sempre que es consideri oportú.

 

Diputació de Barcelona, Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local

Aplicatiu SIG de producció de cartografia estadística integrat en MS Excel 2000. FullMap 1.0

veure presentació

Guillermo Gómez Álvarez

       
 
Desenvolupament d'una aplicació integrat amb Microsoft Excel per a la producció de cartografia estadística.
L'aplicació permet crear diferents mapes temàtics a partir de la selecció de fulls d'excel on es troba emmagatzemada la informació alfanumèrica que es vol representar.
Es presenta una aplicació de fàcil ús destinat als tècnics de la Diputació de Barcelona que poden requerir en un moment donat de mapificar dades estadístiques corresponents a entitats territorials.

 

Generalitat de Catalunya,Institut Català de l'Energia

REGIS II. Eina de simulació de la producció hidroelèctrica

veure presentació

Laura Gracia Guardiola

       
 
Ampliació del projecte REGIS elaborat en la quarta edició del Màster, tenint com objectius la millora de la simulació de creació de noves minicentrals elèctriques, així com la possibilitat de realitzar tasques analítiques en referència a aquelles minicentrals ja en funcionament. Permeten comparar les dades de producció ideals per a les quals es va dissenyar la minicentral amb les dades de producció real. També permet prendre decisions sobre la idoneïtat de la turbina instal.lada a la minicentral.
S'han ampliat també els paràmetres de caire econòmic a l'hora d'avaluar la instal.lació d'una nova minicentral elèctrica.

 

Ajuntament de Granollers

Projecte SIG del Pla Especial de Protecció i Gestió del Patrimoni Natural de Granollers

veure presentació

Pablo Hervás Delgado

       
 
Elaboració d'un SIG per a la protecció i gestió del patrimoni natural de Granollers que s'ha constituït com la infraestructura bàsica d'informació territorial d'aquesta temàtica, suportant l'inventariat i l'actualització de la informació, així com operacions bàsiques de consulta, explotació i d'interrelació d'informacions amb resultats cartogràfics i alfanumèrics. Aquest sistema permet també l'elaboració de cartografia general, sectorial i temàtica de tipus genèric o com a resultat d'explotacions particulars d'aquest patrimoni natural.

 

Diputació de Barcelona. Oficina Tècnica de Prevenció municipal d'incendis forestals

Disseny de la base de dades de les associacions de propietaris forestals

veure presentació

Aurembiaix Llorens Farreny

       
 
El projecte s'engloba dins dels "Plans Marc de Restauració i Millora de Terrenys Forestals" amb la finalitat de dissenyar la base de dades i unificar la generació de cartografia que se'n deriva.
El projecte ha analitzat els elements inclosos a la cartografia dels plans i ha determinat els atributs temàtics associats a cada elements i les relacions existents entre cada un d'ells.
Finalment s'ha dissenyat la base de dades que unifica tota la informació que s'aplica a cada un dels plans.

 

Ajuntament de Ripollet

Desarrollo e implantación de un servidor de mapas por internet en el municipio de Ripollet

veure presentació

Xavier Matarín Aguilar

       
 
Desenvolupament de dos aplicacions servidors de mapes web amb dues finalitats concretes:
- Guia urbana: Per a accés públic de consulta del carrerer i informació de serveis bàsics del municipi de Ripollet.
- Consulta cadastral i urbanística. Per a ús intern dels tècnics de l'ajuntament basat en tres aspectes: cadastre, planejament i carrerer. Creació de fitxes específiques basades en la informació alfanumèrica lligada a la cartografia utilitzada en L'aplicació.

 

AL-PI

Creació d'una aplicació d'actualització de la geobase de dades de la xarxa de telecomunicacions

veure presentació

Silvina Medús

       
 
El projecte ha desenvolupat una aplicació d'actualització de la geobase de dades de la xarxa de telecomunicacions d'Al-PI que permet assolir una sèrie d'objectius emmarcats en dues fases.
A la primera fase, com a objectius d'edició, l'aplicació permet la introducció de nous elements gràfics a la xarxa, facilita l'edició gràfica dels elements existents, la modificació dels atributs de cada element, tot garantint la connectivitat de la xarxa i la compatibilitat amb ArcSDE per a una posterior migració. Respecte als objectius d'anàlisi es poden calcular les rutes de cables existents, detectar els "colls d'ampolla" i analitzar rutes alternatives.

 

Autoritat del Transport Metropolità

Desarrollo del módulos de consultas del servidor de mapas de transport en internet de l'Autoritat del Transport Metropolità

veure presentació

Javier Monserrat Barrau

       
 
Definició i implementació d'un mòdul de consulta que permeti consultar i crear mapes temàtics de la informació emmagatzemada en el Sistema de Gestió d'Integració Tarifària (SGIT) i la seva adaptació a L'aplicació web existent.
L'aplicació permet la connexió entre la informació cartogràfica i alfanumèrica i genera de manera dinàmica tant mapes temàtics com llistats alfanumèrics susceptibles de ser exportats a altres programaris (excel).

 

Diputació de Barcelona, Servei de Foment de l'Ocupació

Aplicativo servidor de mapas en internet de los indicadores socioeconómicos del programa Hermes

veure presentació

Gabriela Ortiz Hernández

       
 
Definició i implementació d'un servidor de mapes web per a la creació de mapes temàtics dels indicadors socioeconòmics existents en el programa HERMES.
L'aplicació permet la creació dinàmica de mapes temàtics a partir de consultes realitzades des de L'aplicació alfanumèric existent en l'actualitat, respectant els indicadors seleccionats com l'àmbit de treball sobre el qual s'ha realitzat la consulta.
L'aplicació permet la consulta i navegació sobre el territori de treball així com la impressió dels mapes resultants de la consulta.

 

Consorci Parc de Collserola

Perfil de metadatos del Consorci del Parc de Collserola

veure presentació

Luz María Pérez Valenzuela

       
 
Definició del perfil de metadades de la informació geogràfica del Parc de Collserola dins de l'estàndar ISO (ISO 19115) que serveixi com a base per a la futura implementació del sistema de gestió de metadades.

 

TEMA, S.A

Servidors de mapes web per a la gestió de plans d'emergència industrials exteriors

veure presentació

Maria Soto Sánchez

       
 
Transformació de l'Aplicació Informàtica dels Plans d'Emergència Exterior de TEMA a una aplicació servidor de mapes web per a la consulta i gestió dels plans d'emergència industrials exteriors.
L'aplicació permet gestionar les emergències en el moment que es donen des de qualsevol lloc de treball via internet a fi de poder aplicar els Plans d'Emergència Exterior que disposen tots els establiments industrials susceptibles de tenir accidents que puguin afectar al seu entorn.

 

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Aplicació SIG de gestió cadastral. Elaboració de documents CU-1

veure presentació

Elisabet Tribó i Padilla

       
 
Definició dels procediments tècnics de tractament de la informació cartogràfica necessària per a l'elaboració dels documents CU-1.
Creació d'eines semi-automàtiques per a l'extracció de la parcel.la existent en la geobase de dades general de l'Ajuntament cap al format dxf necessari per a crear el document.