Universitat Autònoma de Barcelona, LIGIT

Pla de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Bages. Anàlisi i valoració del Medi

veure presentació

Raquel Abad Antoranz

       
 
Projecte emmarcat en el Pla de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Bages, queda centrat en la valoració del medi natural i cultural. S'ha aplicat una novedosa metodologia d'identificació i delimitació dels espais d'especial interès natural/cultural, i dels connectors territorials que els mantenen. S'han assignat funcions ecològiques a tots els elements de la xarxa natural establerta i s'han formulat propostes d'actuació i gestió d'aquests eixos per a afavorir la seva funcionalitat i el manteniment de la connectivitat.

 

Generalitat de Catalunya,Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Sistemas de Información Territoriales y Urbanísticos

veure presentació

David Javier Aramburu Hernáez

       
 
Estudi i explotació del diferents sistemes d'informació de planificació territorial i urbanística. SIU 1(Sistema d'Informació Urbanístic) i SITPU(Sistema d'Informació Territorial de Planejament Urbanístic.
Primera aproximació i definició de l'estructura del nou sistema d'información. SIU 2.

 

Generalitat de Catalunya, Institut Català de l'Energia

El servidor de mapes de l'Atles Energètic de Catalunya

veure presentació

Marcial Bardolet Richter

       
 
Realització d'un servidor de mapes de l'Atles Energètic de Catalunya a partir de la informació que l'Institut Català de l'Energia disposa. L'objectiu principal és el de facilitar a tècnics i administradors la informació tècnica sobre infraestructures, i altres elements energètics de Catalunya. La interfície s'ha pensat per tal de ser de fàcil maneig per persones alienes al món dels sistemes d'informació geogràfica, permetent tant la personalització del mapa final com la possibilitat d'ampliar o renovar informació a través del contacte amb el personal de l'ICAEN

 

Generalitat de Catalunya,Departament de Medi Ambient i Habitatge

Avaluació de la importància dels espais naturals protegits per a la conservació d'hàbitats i espècies

veure presentació

Rafael Bosch i Janer

       
 
Elaboració d'un model informàtic mitjançant Sistemes d'Informació Geogràfica per a l'avaluació de la importància de Xarxes d'Espais Protegits i de cada un dels seus espais per a la conservació d'hàbitat i espècies basat en tres fases de treball:
- Estructuració de la cartografia d'hàbitats a Catalunya i dels Hàbitats d'interès Comunitari.
- Estructuració de la cartografia d'espècies d'interès Comunitari.
- Elaboració del model d'anàlisi dels hàbitats i el PEIN

 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Integració del planejament urbanístic al SIG municipal de Sant Cugat del Vallès

veure presentació

Roger Bru Vila

       
 
Anàlisi i definició dels requeriments per la integració del planejament urbanístic al SIG municipal de Sant Cugat del Vallès.
Desenvolupament dels procediments tècnics per a la correcta integració del planejament i per la seva interrelació amb la cartografia cadastral existent.
Disseny de la cèdula urbanística d'una parcel.la a fi de poder-la integrar en un futur a la pàgina web de consulta de l'Ajuntament.

 

Ajuntament de Ripollet

Plan Estratégico para la Implementación de un Sistema de Información Municipal en Ripollet

veure presentació

Tamara Horcajada Herrera

       
 
Disseny i establiment de les bases per a la creació i posada en marxa d'un sistema d'informació geogràfica d'àmbit municipal a l'Ajuntament de Ripollet basat en:
- Contrucció de la infraestructura d'informació territorial necessària per la gestió municipal.
- Inventariar i facilitar l'actualització de la informació referits a dos dominis bàsics de la gestió municipal: planejament urbanístic i cadastre d'urbana.
- Suportar operacions bàsiques de consulta de dades.
- Generar cartografia general, sectorial i temàtica.

 

Mancomunitat de municipis de l'Area Metropolitana de Barcelona.Servei de Patrimoni

SIGPATRIMONI

veure presentació

Joana Eva Martí Peñas

       
 
Creació del Sistema d'Informació Geogràfica del Patrimoni de la MMAMB per a la gestió del patrimoni metropolità del sòl basat en:
- Estructuració del banc de dades que contempli totes les informacions existent, tant plànols, com fotografies, com formació urbanística contingudes en el catàleg.
. Desenvolupament d'una aplicació encarregats de generar de manera automàtica les fitxes i el catàleg de les finques de la MMAMB.

 

Diputació de Barcelona. Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local

MunVisual 2.0. Aplicatiu de visualització de la cartografia topogràfica digital a escales 1:5000 i 1:1000

veure presentació

Xavier Monje Vega

       
 
Ampliació de L'aplicació MunVIsual 1.0. La nova versió de L'aplicació permet visulitzar a part de la cartografia topogràfica 1:5000 de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, la cartografia 1:1000 dels municipis dels quals es disposa de la mateixa.
D'aquesta manera s'han integrat en una mateixa aplicació la visualització i consulta del dos tipus de cartografia a escala 1:5000 i 1:1000 que disposa l'Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local de la DIputació de Barcelona.

 

Generalitat de Catalunya,Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Proyecto de Metadatos SAM

veure presentació

Iñaki Nieva Pardo

       
 
Anàlisi de la compatibilitat entre el model de metadades del SAM (Sistema d'Administració de Metadades)i l'estàndar ISO per la Informació Geogràfica amb la finalitat de conversió del model de dades del SAM a la nova estructura de metadades per la Informació Geogràfica que proposa l'estàndar ISO.
Definició d'una aplicació per a la introducció de metadades en el SAM.

 

Ajuntament de Granollers

Projecte SIG del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Granollers

veure presentació

Josep Olivé i Domènech

       
 
Elaboració d'un SIG per a la protecció i gestió del patrimoni arquitectònic i arqueològic de Granollers que s'ha constituït com la infraestructura bàsica d'informació territorial d'aquesta temàtica. Les consultes típiques que resol aquest sistema poden ser les d'identificació de finques i carrers afectats per l'àmbit d'elements de patrimoni arquitectònic o arqueològic, així com la superposició del planejament urbanístic vigent sobre aquest patrimoni, S'han desenvolupat fitxes que presenten cada un dels elements d'aquest patrimoni amb un mapa de localització i la fotografia corresponent.

 

Consorci Parc de Collserola

Automatización de la producción cartográfica para el dispositivo de prevención de incendios en el Parc de Collserola

veure presentació

José Quirós Jiménez

       
 
Desenvolupament d'una aplicació en ArcGIS per a l'automatització de la producció cartogràfica per al dispositiu de prevenció d'incendis en el Parc de Collserola.
L'objectiu fonamental era aconseguir que la tasca de creació i impressió dels mapes per a la lluita contra els incendis en el Parc de Collserola fos una feina fàcil de realitzar. L'aplicació permet escollir la zona, el format de sortida dels fitxers i automàticament genera els mapes per a poder disposar d'ells de manera ràpida.

 

Generalitat de Catalunya,Institut Català de l'Energia

Eina de simulació de la producció hidroelèctrica a Catalunya. REGIS

veure presentació

Ana Sáenz de Olazagoitia Blanco

       
 
En aquest projecte s'ha creat una aplicació operativa i compatible amb ArcGIS per a la gestió i presa de decisions de l'explotació de l'energia hidràulica en minicentrals a Catalunya. S'ha elaborat una eina de simulació que permet establir els criteris per a definir el caudal ecològic d'un tram de riu, els diferents inputs de la minicentral elèctrica (salt, potència,...), valorant el potencial de cada tram per a l'establiment d'una central d'aquest tipus.

 

Diputació de Barcelona. Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial

Metadades del Sistema d'Informació Territorial de la Xarxa d'Espais Lliures de la Diputació de Barcelona

veure presentació

Laura Sala Martín

       
 
El projecte s'enmarca dins del Sistema d'Informació Territorial de la Xarxa d'Espais LLiures (SITXELL) de la Diputació de Barcelona amb la finalitat de oferir als tècnics una eina que els hi permeti documentar la gran quantitat d'informació disponible per al projecte i poder posteriorment oferir aquestes metadades als usuaris que puguin requerir de la disponibilitat d'aquesta informació. L'aplicació aprofita les eines pròpies del programari sobre el que s'ha desenvolupat (ArcGIS) per a poder oferir el màxim d'informació prèvia als responsables de la gestió de les metadades.

 

Diputació de Barcelona.Parc Natural del Montseny

Aplicatiu per la gestió de les dades del pla de seguiment dels paràmetres ecològics del Parc Natural del Montseny

veure presentació

Antoni Salom Ruiz

       
 
Desenvolupament d'una aplicació per a la gestió de les dades corològiques de la flora vascular del Parc Natural del Montseny.
El Sistema d'Informació Corològica (SIC) aporta les eines per a actualitzar les bases de dades generadades per emmagatzemar la informació, les eines d'edició de nous registres i eliminació dels defectuosos, a més de les consultes complexes estandaritzades en procediments per ser visualitzades tant en format alfanumèric com cartogràfic mitjançant mapes temàtics.

 

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

El Sistema d'Informació de Planejament Urbanístic de L'Hospitalet (SIPU). Diseny, creació i implementació

veure presentació

Miguel Angel Vargas García

       
 
La realització d'una aplicació de consulta alfanumèrica i cartogràfica del Planejament Urbanístic de l'Hospitalet de Llobregat s'ha realitzat en diverses fases, des de la integració de les dades espacials i alfanumèriques, l'estructuració i modelització conceptual de les seves relacions fins a la formalització dels processos d'execució i actuació. El disseny conceptual s'ha realitzat dirigit a l'obtenció de productes concrets (informes) que permetin la visualització i consulta de tots aquells aspectes referents a la planificació urbanística de la ciutat.