Diputació de Barcelona.Parc Natural del Montseny

Anàlisi bàsica de factors de risc d'incendi forestal al Parc Natural del Montseny

veure presentació

Josep Argemí i Relat

       
 
Anàlisi bàsica dels factors de risc d'incendi forestal a partir del següents aspectes:
-Anàlisi dels factors de risc d'incendis forestals
-Avaluació dels mitjans disponibles i la capacitat d'extinció.
- Definició i delimitació de les zones del Parc Natural del Montseny que presenten una especial vulnerabilitat davant els incendis forestals.
- Generació de cartografia temàtica orientada a la prevenció i extinció d'incendis forestals.

 

Aigües de Barcelona (AGBAR)

Gestión de Averías. SIG y redes de abastecimiento de agua

veure presentació

Enrique Arias Vega

       
 
Elaboració d’una aplicació de gestió de les averies a la xarxa d’abastiment d’aigua de la companyia AGBAR.
S’han elaborat els diferents diagrames de fluxos del sistema, de context i de blocs funcionals, fins arribar a la definició del model de base de dades a explotar.
La creació de l’aplicació amb Visual Basic, la posada en marxa i l’establiment d’una bateria de proves per comprovar el seu correcte funcionament han posat fi al desenvolupament d’aquest projecte

 

Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge

Metodologia per a la producció d'un mapa de riscos erosius a partir de la cartografia disponible

veure presentació

Jordi Arilla Gómez

       
 
Plantejament, assaig i discussió d'una metodologia per a la producció de mapes de riscs o estats erosius a partir de l'aplicació de l'equació universal de pèrdua de sòl en àmbits regionals emprant cartografia ja existent.

 

Ajuntament de Barcelona

Prevenció d'incendis a la urbanització del Rectoret (Les Planes, Barcelona)

veure presentació

Roger Bassols i Morey

       
 
A partir del desenvolupament de les bases cartogràfiques i alfanumèriques de suport a la presa de decisions en la prevenció d’incendis forestals, en aquest projecte s’han fet millores per millorar i optimitzar els recursos ja existents al Servei de Protecció Civil de l’ajuntament de Barcelona. S’han creat les bases d’un model d’anàlisi del risc d’incendis forestals, basat en el creuament informàtic de dades vinculades a la sensibilitat del territori als incendis (infraestructures, vegetació, orografia, activitat humana,...)

 

Generalitat de Catalunya,Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Directrius Generals d'implementació del SIG de Planejament Urbanístic i Territorial

veure presentació

Adrià Botey i Pascual

       
 
Estudi per a l'establiment de les directrius per la implementació del SIG de Planejament Urbanístic i Territorial. Diagnosi de l'estat de actual de la qüestió i establiment de les pautes d'homogeneïtzació homologable a l'enorme diversitat de continguts, formes, definicions dels plans existents.
Definició del model de dades del SIG urbanístic i territorial.

 

Ajuntament de Barcelona

El Sistema de Información Geogràfica de la Barcelona Arqueológica (SIGBARQ). Elaboración del Modelo Conceptual de Datos

veure presentació

Víctor Cabral Rodríguez

       
 
El Sistema d’Informació Geogràfica de la Barcelona Arqueològica (SIGBARQ) s’ha constituït com un instrument útil per a la gestió d’arqueologia urbana a la ciutat de Barcelona, ajudant a les tasques quotidianes de gestió en dues àrees principals, l’àrea de recerca i intervenció i l’àrea d’arqueologia preventiva. S'ha integrat aquest sistema dins la infraestructura bàsica d’informació territorial de la ciutat, permeten l’inventari i actualització de la informació arqueològica, les operacions de referenciació territorial, operacions bàsiques de consulta i explotació alfanumèrica i la generació de cartografia de referència, sectorial i temàtica.

 

Ajuntament de Manresa

Desenvolupament i implementació de la Guia Urbana de Manresa per Internet

veure presentació

Joan Josep de la Flor Rigau

       
 
Creació d'una aplicació per internet a partir de programari lliure (MapServer) de la Guia Urbana de Manresa a fi d'integrar-la dins de la pàgina web de l'Ajuntament de Manresa.
L'aplicació incorpora funcionalitats importants no existents fins ara:
- Major dinamisme i interactivitat
- Cerca per adreça.
- Activació de serveis bàsics municipals.
- Identificació dels elements.

 

Universitat Autònoma de Barcelona, LIGIT

MapServer de localització de Cartografia Digital

Jordi Díaz Ibáñez

       
 
Prototipus d'un servidor de mapes internet per a la localització de la cartografia digital disponible a Catalunya.
El prototipus realitzat permet la consulta sobre un territori concret de la cartografia disponible per aquella zona i permet accedir a l'organisme productor de les dades a partir de fitxes de metadades on s'especifiquen les característiques de cada una de les bases cartogràfiques així com dels formats disponibles.

 

Planeta Actimedia

Aplicativo de visualización de datos cartogràficos. Georreferenciación e integración de fuentes cartográficas a una base SIG

veure presentació 1  veure presentació 2

Helena Galmés Urbitzondo

       
 
S'han desenvolupat dues aplicacions diferenciades. D’una banda s’han protocolaritzat les accions per tal de georeferenciar i integrar dibuixos de Freehand en bases cartogràfiques en format shape, utilitzant com a programari intermedi l’AutoCad Map. La segona aplicació ha estat el desenvolupament d’una aplicació de visualització de dades SIG que permetés als usuaris de l’àrea de Cartografia de Planeta Actimedia la consulta i visualització d’informació cartogràfica i de toponímia que l’empresa utilitza quotidianament.

 

Consorci Parc de Collserola

ImsParc. Servidor d'informació urbanística del Parc de Collserola per Internet

veure presentació

Pablo García García

       
 
Realització d'un servidor de mapes web per a la informació urbanística del Parc de Collserola.
L'aplicació permet la consulta i extracció de la informació urbanística del Parc, tant la referida al Pla General Metropolità com al Pla Especial d'Ordenació i de Protecció del Medi Natural del Parc de Collserola.
El projecte ha permès adequar la cartografia necessària als requeriments del sistema així com el desenvolupament de L'aplicació d'internet mitjançant ArcIMS.

 

INTRA S.L

Estudi de definició de la Xarxa Comarcal de carreteres de Catalunya

veure presentació

Armelle Ibáñez Daluzeau

       
 
S'ha definit la Xarxa Comarcal de Carreteres de Catalunya, tant de titularitat autonòmica com local o estatal, seguint la normativa estricta que prescriu la Llei de Carreteres 7/1993. En una primera fase s’ha establert una proposta inicial que diferencia la xarxa en primària i secundària, gràcies a paràmetres de quantitat de trànsit i accessibilitat dels trams de xarxa als principals municipis i nuclis de població i activitat econòmica. Una segona fase ha determinat quins trams de la xarxa no són acceptables per tal de millorar-los o bé crear noves vies, a la vegada que es perfila el model de Xarxa Comarcal.

 

Diputació de Barcelona.Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local

MunVisual. Aplicació de visualització de la cartografia topogràfica digital a escala 1:5000

veure presentació

Anna Jiménez i Pinatella

       
 
Desenvolupament d'una aplicació per a la visualització de la cartografia topogràfica 1:5000 de l'Institut Cartogràfic de Catalunya per a la serva distribució als diferents municipis de la província de Barcelona per poder visualitzar de manera directa els fitxers de Microstation que disposa la Diputació de Barcelona.
Especificació de la simbolització dels elements a fi d'aconseguir la mateixa que s'aplica en els mapes impresos.
Desenvolupament de funcions bàsiques de navegació i consulta així com la possibilitat d'impressió de mapes ràpids de treball.

 

Generalitat de Catalunya,Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Càrrega de bases cartogràfiques a l'Atles Electrònic d'Actuacions

veure presentació

Jordi Martín i Oriol

       
 
El projecte ha suposat la recopilació i integració de les bases cartogràfiques necessàries per a l'Atles Electrtònic d'Actuacions, aplicació intranet encarregat de visualitzar la informació cartogràfica de base i informació cartogràfica temàtica, ja sigui d'us general o com a representació de les diferents actuacions del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. El projecte ha desenvolupat el model de dades , la configuració de les dades cartogràfiques i la definició física del sistema que suportarà l'Atles Electrònic d'Actuacions.

 

Institut Cartogràfic de Catalunya

Renovació del Sistema d'Informació de la Fototeca de l'Institut Cartogràfic de Catalunya i del seu Catàleg de consulta per Internet

veure presentació

Marçal Palma i Bartrolí

       
 
El projecte s'ha estructurat en dues parts:
- Renovació del Sistema d'Informació de la Fototeca a fi reestructurar les bases de dades geogràfiques i alfanumèriques existents.
- Millora del catàleg de consulta per internet a fi de que suporti:
- Increment de les capes de referència.
- Suport d'operacions de consulta (espacial i temàtica).
- Cartografia temàtica sobre el fons de la Fototeca.
- Visualització de la fitxa i la imatge dels fotogrames.

 

Generalitat de Catalunya,Departament de Medi Ambient i Habitatge

Aplicació dels Sistemes d'Informació Geogràfica al Monitoratge Ambiental. SIG aplicat a la xarxa del Pla de Seguiment de Ropalòcers

veure presentació

Ferran Páramo i Sastre

       
 
Definició del Sistema d'Informació Geogràfica aplicat al Pla de Seguiment de Ropalòcer s(papallones diürnes):
- Definició del model de dades
- Creació bases cartogràfiques.
- Integració de la informació cartogràfica i alfanumèrica.
Desenvolupament d'una aplicació en ArcView per al seguiment de ropalòcers com a bioindicadors de l'estat dels ecosistemes terrestres. L'aplicació permet Consulta i explotació cartogràfica a partir de connexió dinàmica a la base de dades alfanumèrica i explotació de la informació amb la generació d'informes i gràfics.