L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) convoca beques per desenvolupar estudis i treballs relacionats amb els seus àmbits d’actuació. Aquestes beques de col·laboració tenen com a finalitat l’augment de la formació teoricopràctica i la preparació professional dels estudiants seleccionats mitjançant la realització de tasques pròpies de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, sota la tutoria de la persona que es designi.

Beques i modalitats
• Sis beques en Gestió de la formació:
Quatre beques es duran a terme a la seu de l’EAPC a Barcelona
Una beca es durà a terme a la seu de l’EAPC a Lleida
Una beca és durà a terme a la seu de l’EAPc a Girona
• Una beca en Arxiu i gestió documental
• Una beca en Anàlisi de dades
• Una beca en Gestió del coneixement
• Una beca en Recerca
• Una beca en Biblioteconomia i documentació
• Una beca en Assessorament lingüístic i serveis editorials
• Una beca en Gestió econòmica
• Una beca en Gestió de tecnologies de la informació i de la comunicació
• Una beca en Desenvolupament i gestió del talent
• Una beca en Selecció de personal

Persones beneficiàries
Les persones beneficiàries han de ser persones físiques que compleixin els requisits següents:
• Disposar del nivell de suficiència en llengua catalana (nivell C1 o equivalent, excepte en aquelles modalitats que les bases estableixin la necessitat de disposar del nivell C2 o equivalent).
• Ser graduats o llicenciats en els estudis requerits i haver obtingut la titulació, com a màxim, dins dels tres anys previs a la data de presentació de la sol·licitud, indicada a la convocatòria.
No podran ser beneficiàries les persones que hagin gaudit amb anterioritat d’una beca convocada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Estudis requerits per a cada modalitat de beca
a) Gestió de la formació: Psicologia, Pedagogia, Ciències Polítiques i de l’Administració o titulacions similars de grau d’interès per a l’organització.
b) Arxiu i gestió documental: Informació i Documentació, Arxivística i Gestió de Documents o titulacions similars de grau d’interès per a l’organització.
c) Anàlisi de dades: Matemàtiques, Multimèdia, Sistemes Audiovisuals, Sistemes Audiovisuals de Telecomunicació, Informàtica o titulacions similars de grau d’interès per a l’organització.
d) Gestió del coneixement: Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació, Administració i Direcció d’Empreses, Economia, Ciències Empresarials, Ciències Polítiques i de l’Administració, Dret, o titulacions similars de grau d’interès per a l’organització.
e) Recerca: Ciències Polítiques i de l’Administració, Sociologia, Dret o titulacions similars de grau d’interès per a l’organització.
f) Biblioteconomia i documentació: Informació i Documentació o titulacions similars de grau d’interès per a l’organització.
g) Assessorament lingüístic i serveis editorials: Filologia Catalana, Llengua i Literatura Catalanes, o bé Traducció i Interpretació, Lingüística o Llengües Aplicades amb itineraris de llengua catalana, o titulacions similars de grau d’interès per a l’organització.
En tots els casos d’aquesta modalitat, el nivell C2 de llengua catalana es podrà acreditar amb la superació de 20 crèdits de llengua catalana dels estudis cursats.
h) Gestió econòmica: Economia, Administració d’Empreses (ADE) o titulacions similars de grau d’interès per a l’organització.
i) Gestió de tecnologies de la informació i la comunicació: Enginyeria de Sistemes TIC, Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació, Enginyeria Informàtica, Enginyeria en Organització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, Informàtica, o titulacions similars de grau d’interès per a l’organització.
j) Desenvolupament i gestió del talent: Psicologia, Pedagogia, Ciències Polítiques i de l’Administració o titulacions similars de grau d’interès per a l’organització.
k) Selecció de personal: Dret, Psicologia, Relacions laborals, Ciències Polítiques i de l’Administració o titulacions similars de grau d’interès per a l’organització.

Quantia
Cada beca té una dotació econòmica de 700 euros mensuals i es farà efectiva a mesos vençuts, a excepció dels mesos incomplerts que es pagaran prorratejadament, i el mes d’agost, que no computa econòmicament.
Aquestes quantitats estan subjectes a les retencions tributàries i de la Seguretat Social que siguin procedents. L’Escola ingressa, mensualment, l’ajut econòmic a les persones beneficiàries en el compte corrent que facilitin a aquest efecte, una vegada descomptats els imports corresponents a l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i a la cotització a la Seguretat Social.
Els imports rebuts per les persones físiques beneficiàries en concepte de subvenció constitueixen obtenció de renda del contribuent als efectes de l’IRPF.

Durada
El període de gaudiment de la beca s’iniciarà a partir de l’1 de febrer o en tot cas del mes següent al de la publicació de la resolució de concessió de les beques i finalitzarà el 30 de novembre del mateix any, malgrat el mes d’agost, com a mes de descans, no serà computable a efectes econòmics.
La col·laboració consisteix a executar les tasques assignades en les dependències de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, durant cinc hores diàries, en règim de matí, de dilluns a divendres, a la seu de l’Escola que s’assenyali en cada modalitat, sens perjudici, de què es pugui dur a distància, en línia, un màxim de dos dies a la setmana.

Termini i presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: del 8 al 28 de novembre, ambdós inclosos.

Les sol·licituds i la documentació annexa s’han de presentar, exclusivament, per mitjans electrònics, a través de tràmits gencat.

Els aspirants només es poden presentar a una de les modalitats de les beques establertes a les bases.
Més informació
Convocatòria per a la concessió de 16 beques de col·laboració per desenvolupar estudis i treballs relacionats amb els diferents àmbits d’actuació de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya durant l’any 2023.
Bases reguladores per a la concessió de beques de formació pràctica i especialitzada de titulats superiors universitaris per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
Accés al tràmit de sol·licitud
Espai web: Beques de col·laboració per desenvolupar estudis i treballs de l’EAPC. Convocatòria 2023