Pla d’estudis

GEOINFORMACIÓ (Cicle comú, 1er Quadrimestre)
Mòdul 1         Dades geoespacials 12 ECTS Ob   Especialitats A i B
Models de dades i estàndards de la geoinformació 3 ECTS Ob, 18 hores
Visualització i disseny de la geoinformació 3 ECTS Ob, 18 hores
Processament d’imatges, fotogrametria i observació de la Terra 3 ECTS Ob, 18 hores
Posicionament, topografia i navegació 3 ECTS Ob, 18 hores
Projecte de dades geoespacials + 48 hores taller
Mòdul 2         Sistemes geoespacials 12 ECTS Ob   Especialitats A i B
Sistemes d’informació geogràfica 3 ECTS Ob, 18 hores
Sistemes de gestió de bases de dades 3 ECTS Ob, 18 hores
Bases de dades espacials 3 ECTS Ob, 18 hores
Geoprocessament 3 ECTS Ob, 18 hores
Projecte de sistemes geoespacials + 48 hores taller
DESENVOLUPAMENT DE GEOAPLICACIONS (Cicle d’Especialitat A, 2on Quad.)
Mòdul 3         Tècniques de programació i recursos de geoinformació 12 ECTS Op Especialitat A
Disseny i gestió de projectes 3 ECTS Op, 18 hores
Infraestructures de dades espacials i estàndards de geoserveis 3 ECTS Op, 18 hores
Programació orientada a objectes 3 ECTS Op, 18 hores
Programació web 3 ECTS Op, 18 hores
Projecte de tècniques de programació + 48 hores taller
Mòdul 4         Desenvolupament de programari 12 ECTS Op Especialitat A
Anàlisi i disseny de geoaplicacions 3 ECTS Op, 18 hores
Programació de geoaplicacions d’escriptori 3 ECTS Op, 18 hores
Programació de geoaplicacions web 3 ECTS Op, 18 hores
Programació de geoaplicacions per a mòbils 3 ECTS Op, 18 hores
Projecte de desenvolupament de programari + 48 hores taller
GESTIÓ DE LA GEOINFORMACIÓ PER A SMART CITIES (Cicle d’Especialitat B, 2n Quad.)
Mòdul 5         Gestió de la geoinformació 12 ECTS Op Especialitat B
Disseny i gestió de projectes 3 ECTS Op, 18 hores
Producció de la geoinformació 3 ECTS Op, 18 hores
Intèl·ligència de geonegocis 3 ECTS Op, 18 hores
Màrqueting i explotació d’iniciatives de geoinformació 3 ECTS Op, 18 hores
Projecte de gestió de la geoinformació + 48 hores taller
Mòdul 6         Geoaplicacions per a smart cities 12 ECTS Op Especialitat B
Anàlisi i disseny de geoaplicacions 3 ECTS Op, 18 hores
Geoserveis per a smart cities 3 ECTS Op, 18 hores
Dinàmiques urbanes i polítiques de planificació i de gestió 3 ECTS Op, 18 hores
R+D+I per a smart cities 3 ECTS Op, 18 hores
Projecte de geoaplicacions per a smart cities + 48 hores taller
Mòdul 7  Pràctiques professionals 6 ECTS Ob Especialitats A i B
Mòdul 8 Treball Final de Màster 6 ECTS Ob Especialitats A i B
Total Programa de Màster 60 ECTS

El Màster en Aplicacions i Gestió de la Geoinformació comprèn dues especialitats. Per aquest motiu el pla d’estudis ofereix dos itineraris que s’organitzen per mitjà d’un cicle bàsic, comú a les dues especialitats, i un cicle d’especialització, diferent per a cada una de les especialitats. Cada itinerari es completa en totes dues especialitats amb un mòdul de pràctiques professionals i el mòdul del Treball Final de Màster. Algunes assignatures d’especialització, en concret dues, són també comunes a les dues especialitats a fi de mantenir un cert grau de transversalitat.

Els mòduls i assignatures del cicle comú són totes obligatòries. Els mòduls i assignatures dels cicles d’especialització són també totes obligatòries dins de cada especialitat, de manera que el currículum de l’itinerari ofert per a cada especialitat és íntegrament obligatori.

Tots els mòduls de continguts són de 12 ECTS i consten sempre de 4 assignatures de 3 ECTS cada una. En total s’ofereixen 6 mòduls de continguts i 22 assignatures. Els mòduls de pràctiques professionals i de Treball Final de Màster són de 6 ECTS cada un, de manera que tots dos junts formen un bloc de 12 ECTS de treball aplicat que, afegits als mòduls d’assignatures de cada itinerari donen un total de 60 ECTS.

En el moment de formalitzar la matrícula l’alumne/a ha d’indicar de quina especialitat es matriculaha i cursar 60 ECTS distribuïts segons el patró general següent:
? 2 mòduls de continguts del cicle comú (24 ECTS)
? 2 mòduls de continguts d’un dels cicles d’especialització (24 ECTS)
? 1 mòdul de pràctiques professionals (6 ECTS)
? 1 mòdul de Treball Final de Màster (6 ECTS)

Aquest patró general es materialitza en cada especialitat en els següents itineraris diferenciats:

Especialitat A – Desenvolupament de Geoaplicacions
? Cicle comú: Mòdul 1 – Dades geoespacials (12 ECTS)
                          Mòdul 2 – Sistemes geoespacials (12 ECTS)
? Cicle d’especialització: Mòdul 3 – Tècniques de programació i recursos de geoinformació (12 ECTS)
                                            Mòdul 4 – Desenvolupament de programari (12 ECTS)
? Mòdul 7 – Pràctiques professionals (6 ECTS)
? Mòdul 8 – Treball Final de Màster (6 ECTS)

Especialitat B – Gestió de la Geoinformació per a Smart Cities
? Cicle comú: Mòdul 1 – Dades geoespacials (12 ECTS)
                          Mòdul 2 – Sistemes geoespacials (12 ECTS)
? Cicle d’especialització: Mòdul 5 – Gestió de la geoinformació (12 ECTS)
                                            Mòdul 6 – Geoaplicacions per a smart cities (12 ECTS)
? Mòdul 7 – Pràctiques professionals (6 ECTS)
? Mòdul 8 – Treball Final de Màster (6 ECTS)