Gestió de la Geoinformació per a Smart Cities

La integració del component geoespacial de forma cada cop més estreta i estesa en tot tipus d’aplicacions d’àmbit corporatiu, de regulació automàtica de sistemes o simplement de suport a les activitats quotidianes o de lleure dels ciutadans, han desplaçat el valor estratègic i econòmic de la tecnologia vers la informació geoespacial en si mateixa. Actualment les oportunitats de negoci o de servei depenen més del fet de disposar de la geoinformació pertinent que no pas de la tecnologia, ja que aquesta és a l’abast. Per tant, la producció i la gestió de la geoinformació adquireixen avui una rellevància mai assolida anteriorment, quan la producció de geoinformació s’orientava a satisfer necessitats genèriques d’informació de referència i de creació d’inventaris sectorials.

En aquest context, el. professional de la informació geoespacial no sols ha de ser capaç de crear sistemes d’informació i programar aplicacions d’usuari final a partir dels sistemes, sinó que ha de ser capaç de concebre aplicacions intel·ligents que integrin la informació geoespacial de múltiples fonts dinàmiques i poc estructurades en processos de funcionament dels sistemes del territori o de les aplicacions mòbils d’ús quotidià dels usuaris finals.

Així, emergeix un tipus de professional nou capaç de saber idear, crear i gestionar productes i serveis d’informació geoespacial que suposin oportunitats d’aplicació i de negoci de la informació geoespacial, tant de fonts convencionals com de les noves fonts (sensors, dispositius mòbils, Big Data, etc.).

L’especialitat de Gestió de la Geoinformació per a Smart Cities, del Màster en Geoinformació, proporciona a l’estudiant els coneixements fonamentals que garanteixen l’aprenentatrge de competències i habilitats necessàries per a liderar i gestionar iniciatives, estratègies i projectes relacionats amb les dades, la informació i el coneixement geoespacial.

Aquesta especialitat inclou tots els aspectes relacionats amb el funcionament organitzatiu, la gestió econòmica de projectes, el desenvolupament d’habilitats de maduresa necessàries per a treballar en grups multidisciplinaris, internacionals i multiculturals, així com el coneixement de les eines i recursos més importants per a desenvolupar activitats de R+D, d’innovació i de transferència de tecnologia. Al mateix temps, els estudiants adquireixen els coneixements tècnics de base per entendre els fonaments de base de les polítiques de dades i d’informació a diferents nivells (corporatiu, local, estatal, global) i per implementar estratègies i protocols de qualitat de les dades. Finalment, cobreix també els aspectes d’explotació de la geoinformació en forma de productes i serveis de diferents camps d’aplicació.

La relació d’habilitats i competències que adquireixen els professionals formats en l’especialitat de Desenvolupament de Geoaplicacions del Màster en Geoinformació, inclou de forma destacada les següents:

  • Conèixer els temes actuals de debat quant a negoci de maneig, tractament i distribució de geoinformació.
  • Generar projectes organitzats segons criteris de contingut.
  • Determinar de forma autònoma l’estat de l’art de les diferents tècniques, presents o futures, relacionades amb la R+D de la geoinformació, la cartografia i els geoserveis, així com amb les polítiques dxe producció / consum d’informació i de gestió de dades.
  • Integrar els coneixements adquirits amb les demandes del món laboral, sabent detectar les necessitats i situacions d’una empresa que requereixin coneixements especialitzats i sent capaç d’identificar els recursos útils idonis i desenvolupar les habilitats de cooperació necessàries amb professionals d’altres àmbits.
  • Engegar idees originals i imaginatives relacionades amb les diferents aplicacions de la geoinformació usant les noves tecnologies en forma de serveis operacionals.
  • Usar i treure profit de les possibilitats de crides a la R+D+innovació i d’emprenedoria en l’ús de la geoinformació en l’àmbit local, regional, estatal i internacional.
  • Aplicar els coneixements teòrics adquirits a la resolució de problemes en entorns territorials, en particular urbans.
  • Reconèixer els requeriments i necessitats de l’usuari de la geoinformació, per a concebre aplicacions intel·ligents.
  • Analitzar la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de solucions per a smart cities.

L’especialitat de Gestió de la Geoinformació per a Smart Cities ofereix un valor afegit, diferencial, basat en un enfocament integrador de les metodologies de gestió de projectes i del coneixement, combinat amb el coneixement tècnic de les tecnologies i arquitectures de la informació geoespacial, actualment demandat de forma creixent pel sector per a generar valor afegit i oportunitats de negoci entorn de la geoinformació.