Satisfacció dels alumnes

El grau de satisfacció general, o valoració global del programa, és en promig per al conjunt de les edicions finalitzades de 8,0 sobre 10. Una valoració clarament per sobre de la mitjana general del conjunt de màsters de la Universitat Autònoma de Barcelona, que és de 7,4. Significativament, el Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica supera la mitjana general de tots els màsters de la UAB pràcticament en tots els factors (continguts, professorat, utilitat, coordinació, documentació i mitjans,…) considerats per l’Escola de Postgrau de la UAB per a l’avaluació dels màsters i postgraus, amb diferencials molt remarcables (entre 0,8 i 1,1 punts per sobre) en aspectes crítics com els continguts, la documentació i els mitjans tècnics, la coordinació, la utilitat professional i la mateixa satisfacció general dels alumnes.