Inserció laboral

La dada més rellevant i significativa per a avaluar l’èxit d’una formació de postgrau és el nivell d’inserció laboral dels seus postgraduats, que en el cas del Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica és extraordinàriament alta.

L’enquesta d’inserció laboral, realitzada en els primers 10 anys (1996-2006) dóna com a resultat un percentatge d’inserció laboral del 86,5% dels prostgraduats treballant en SIG La xifra arriba fins al 94,6% si es consideren també els postgraduats que, tot i no treballar-hi en el moment de l’enquesta, han treballat en algun moment en SIG després de completar el màster. L’actualització de l’enquesta realitzada en els cinc anys següents, 2007-2012, mostra que malgrat la crisi econòmica i les dificultats del sector es manté un elevat percentatge d’inserció laboral (75%).

L’altre indicador fonamental per a avaluar l’èxit del Màster en termes d’ocupació és el període de temps que tarden els postgraduats, en promig, a trobar la primera feina vinculada als SIG després de finalitzar el Màster. En els primers 10 anys el promig ha estat de 4 mesos des de la finalització del màster, període que s’ha incrementat lleugerament fins a 6 mesos en els darrers cinc anys.

En termes generals, s’observa que la contracció del sector econòmic vinculat a les TIC/SIG ha afectat la inserció dels nostres graduats, tot i que es mantenen uns nivells d’inserció laboral molt acceptables en les circumstàncies tan difícils dels darrers anys.

És clar que el caràcter dinàmic del sector i l’existència d’una demanda continuada de professionals especialitzats han contribuït decisivament a un èxit laboral tan remarcable, que amb lleugeres variacions es reprodueix en totes les edicions. Si més no, però, cal atribuir al Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica l’encert de sintonitzar plenament amb el mercat laboral i formar un tipus de professional que el sector i, en general la societat de la informació, demanda. Altrament, els mateixos postgraduats consideren per majoria aclaparadora (més del 93%) que la realització del màster ha contibuït molt o força a trobar una feina en SIG i que la formació rebuda en el màster els ha servit per a desenvolupar la seva tasca professional en el sector, inclosos els casos dels que ja hi treballaven abans de cursar el màster.