Metodologia de treball

desenvolupament de continguts Les classes porten el fil conductor de l’assignatura. La seva funció és sistematitzar els continguts, presentant estats de la qüestió previs a la discussió i resolució d’exercicis pràctics guiats, i fer la recapitulació posterior de conceptes i procediments. Igualment, generen i organitzen les necessitats de treball dels continguts complementaris, d’ampliació o de reforç, a cursar a través de les hores de treball autònom.
tallers Els tallers són l’espai destinat al plantejament i resolució de casos d’aplicació. Les hores de taller de les assignatures de cada mòdul (4 hores/ECTS) s’acumulen totes en el taller de mòdul, que es destina a la realització del projecte de mòdul.
projectes de mòdul La realització d’un projecte d’aplicació real en les hores de taller de cada mòdul permet aplicar a un cas real els coneixements i habilitats tècniques dels continguts coordinats entre les assignatures d’un mateix mòdul. El projecte de mòdul constitueix per a l’alumne una fita i la demostració material d’haver assolit els objectius del mòdul i, com a tal, serveix d’element bàsic d’avaluació.
tutories El Màster ofereix la possibilitat de realitzar aquestes tutories, en les mateixes instal·lacions en què es fa el curs (LIGIT o ICGC, segons l’especialitat), dins de la franja horària de 15 a 16 h, prèvia a l’horari de classe (16 – 20 h). Les tutories aporten l’atenció personalitzada del professor a l’alumne per revisar continguts i sobretot per orientar la realització dels projectes de mòdul.
treball autònom Els crèdits ECTS contemplen el temps dedicat per l’alumne per a la realització de treball autònom. Aquest treball inclou el temps per estudiar materials teòrics, cercar documentació i portar a terme el desenvolupament personal del projecte de cada mòdul. El treball autònom és no presencial, i fa referència sempre continguts complementaris, d’ampliació o de reforç propis de cada mòdul. El suport per al teball autònom d’aquests continguts és un conjunt de materials específics (lliçons, qüestionaris de revisió, exercicis addicionals d’ampliació o de reforç, exemples de casos desenvolupats, repertoris bibliogràfics i enllaços a altres referències d’interès), disponibles en les pàgines del Campus Virtual dedicades al Màster. El Campus Virtual del Màster contindrà també els apunts i exercicis de les classes presencials, i els materials necessaris per a la realització dels projectes de mòdul durant les hores de taller de cada mòdul (plantejament, dades i resultats de les diverses fases de cada projecte).
avaluació L’avaluació del Màster es basa exclusivament en els projectes de mòdul, més el Treball Final de Màster, que té la seva pròpia avaluació específica. La dedicació específica de l’alumne/a a tasques d’avaluació comprèn les hores corresponents a l’elaboració dels materials de presentació dels resultats dels projectes de mòdul en diferents suports (exposició mural, presentació oral amb diapositives, redacció d’informe tècnic, publicació en pàgines web, demostració interactiva), més el temps de presentació efectiva.
les pràctiques professionals Dins de cada especialitat, l´alumne/a ha de realitzar 150 hores de pràctiques professionals (6 ECTS obligatoris) en empreses o institucions del sector, seleccionades pel programa de Màster o per l´alumne/a. L´estada de pràctiques serveix de base per al desenvolupament del Treball Final de Màster.
el Treball Final de Màster El Treball Final de Màster tè un paper fonamental com a experiència formativa, primer contacte amb el món professional, i element indispensable d’avaluació final.