BeFunky-collage

Lectura de la tesi “Desenvolupament rural a Los Morochucos (Ayacucho, Perú): la veu del coneixement local a la planificació sostenible del territori” d’Ángel Alcides

El 26 d’octubre de 2023, l’Ángel Alcides Aronés Cisneros va presentar a la UAB la tesi doctoral “Desenvolupament rural a Los Morochucos (Ayacucho, Perú): la veu del coneixement local a la planificació sostenible del territori”. Programa de Doctorat de Geografia. Tesi dirigida per Anna Badia, Jordi Nadal i Anna Ortiz (UAB).

L’objectiu principal de la recerca és posar en valor la veu de les experiències de les persones que viuen als centres poblats rurals del districte de Los Morochucos (Ayacucho, Perú), partint d’una diagnosi d’accessibilitat espacial, per tal de visibilitzar els seus problemes i les seves necessitats i tenir-los en consideració en la planificació territorial. Per donar resposta a aquest objectiu s’ha aplicat una metodologia mixta que consisteix a combinar l’anàlisi cartogràfica amb l’anàlisi qualitativa. D’una banda, l’anàlisi cartogràfica, duta a terme a partir d’eines SIG d’anàlisi de xarxes, ofereix una diagnosi empírica de l’accessibilitat de la població als serveis bàsics. De l’altra, l’anàlisi qualitativa realitzada a partir d’entrevistes semiestructurades, de l’observació directa i de la revisió documental, fa valdre la percepció i l’experiència de la població local i les seves prioritats. Els resultats indiquen que l’accessibilitat de la població als serveis bàsics constitueix una eina per conèixer la qualitat de vida de les poblacions rurals. A més, la percepció i l’experiència dels actors locals contribueixen a entendre els seus interessos des dels seus rols com a autoritat, com a dona i com a home i, per tant, són un actiu en el disseny d’eines de gestió territorial. Les entrevistes evidencien la priorització de les dimensions socials, econòmiques i de vida digna relacionades amb el desenvolupament sostenible. Es conclou que un model de planificació territorial rural orientat al desenvolupament sostenible ha de considerar la veu de la població per revalorar el territori com a espai de relacions i transformacions, i ha de fomentar la participació ciutadana com a motor important per la gestió del territori.